na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczy dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Oleśnica i obejmuje m.in.:

1. przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu wad postawy;
2. rehabilitację dzieci ze schorzeniami i uszkodzeniami narządów ruchu;
3. propagowanie właściwej postawy poprzez organizowanie spotkań na ten temat;
4. profilaktykę i leczenie wad postawy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 100 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
 Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przyznana zgodnie z przepisami:
·      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.);
·      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.).

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), bez możliwości wprowadzenia zmian do wzoru oferty.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie oraz miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie o tym powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru.
5. Realizacja zadania publicznego następować będzie w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie zadania.
6. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

IV. Termin realizacji zadania.
1. rozpoczęcie zadania: II kwartał 2024 roku
2. zakończenie zadania: do
20 grudnia 2024 roku

V. Warunki realizacji zadania.
1. miejsce wykonania zadania publicznego – szkoły Gminy Oleśnica, siedziba danego podmiotu;
2. umieszczenie materiałów informacyjnych propagujących właściwą postawę w formie plakatów we wszystkich szkołach Gminy Oleśnica;
3. wskazane angażowanie rodziców w realizację zadania.

VI. Termin składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, sekretariat – pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia 29 maja 2024 r. do godz. 12:00.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Oleśnica na podstawie opinii Komisji Konkursowej. Oferty złożone niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w punkcie III.2., niekompletne lub złożone po terminie albo złożone przez niewłaściwy podmiot zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:
1. znaczenie zadania dla ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej terenu Gminy Oleśnica;
2. ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot na podstawie informacji zawartych w ofercie;
3. ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
4. ocena relacji udziału zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
5. możliwość pozyskania przez podmiot środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
6. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych na ten cel środków;
7. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Oleśnica w latach 2022 i 2023 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
 1. w 2022 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 213 483,49 zł., z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 100 000,00 zł.
2. w 2023 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 250 800,90 zł., z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 100 000,00 zł.

 

                                                                                               Wójt Gminy Oleśnica
                                                                                               /-/ Marcin Kasina