WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Działka ewidencyjna nr 278/2 częściowo zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej położona w obrębie Bystre i uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00077227/1.
2) Powierzchnia nieruchomości
Działka 278/2 – 0,0100 ha
Budynek – 16,00 m2
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej, znajduje się w centralnej części wsi przy ul. Pogodnej w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. W pobliżu plac zabaw
i kościół.
Nieruchomość wykorzystywana będzie w celach statutowych Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Zapis w rejestrze gruntów: Br-RIIIb – 0,0100 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka znajduje się w strefie OW ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych oraz Historycznego układu ruralistycznego wsi, strefie B ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość wykorzystywana jest na potrzeby statutowej działalności Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – jako punkt koszowania gołębi pocztowych.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
8) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie. Wykorzystywana będzie na potrzeby statutowej działalności Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – jako punkt koszowania gołębi pocztowych.
Okres użyczenia – 3 lata.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 04.06.2024 r. do 25.06.2024 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina