Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, ze zm.), do Urzędu Gminy Oleśnica, zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upłynął w dniu 29 maja 2024 r., wpłynęła jedna oferta, która obejmowała kompleksową realizację zadania.

Oferta zawiera właściwą kalkulację kosztów realizacji zadania i spełnia wymogi określone w wyżej wymienionej ustawie oraz w ogłoszeniu otwartego konkursu.

Na podstawie dokonanej oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty oraz na podstawie opinii Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Oleśnica wybrał ofertę Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu na realizację powyższego zadania publicznego.  

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina