Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / pracy

ZARZĄDZENIE Nr 123/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 10 marca 2004r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 104 § 1 rozdziału IV Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Regulamin Pracy Urzędu Gminy Oleśnica o następującej treści:

§ 2.

 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Gminy Oleśnica.
 2. Regulamin Pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.

§ 3. BUDYNEK URZĘDU GMINY

 1. Siedzibą Urzędu Gminy Oleśnica jest budynek położony w Oleśnicy przy ul. 11 listopada 24.
 2. Budynek jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W budynku Urzędu Gminy znajduje się:
 1. tablica informacyjna o stanowiskach pracy i numerach pokoi,
 2. tablice ogłoszeń,
 3. tablica informacyjna o czasie pracy w Urzędzie.
 1. Obok drzwi wejściowych do pokoi wywieszone są tabliczki z nazwami referatów i stanowisk.
 2. W budynku Urzędu Gminy obowiązuje zakaz palenia.
 3. W budynku Urzędu Gminy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu – zezwala się na tradycyjny toast lampką szampana z okazji życzeń noworocznych, świątecznych, bądź ważnych dla państwa i gminy wydarzeń.

§ 4. CZAS PRACY URZĘDU

 1. Urząd Gminy jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 745 do 1545.
 2. Czas otwarcia Urzędu Gminy jest czasem pracy równoznacznym z czasem obsługi mieszkańców.
 3. Kasa w Urzędzie czynna jest od godz. 9 30 do godz. 14oo.

§ 5. PRACOWNICY URZĘDU GMINY

 1. Pracownikiem samorządowym może być wyłącznie osoba:
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje,
 • posiadająca życzliwy stosunek do ludzi,
 • jest dyskretna, kulturalna i dbaj o swój wygląd.
 1. Sekretarz Gminy informuje kandydatów do pracy o przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.

§ 6. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA WOBEC INTERESANTÓW

 1. Pracownik ma obowiązek obsługiwać interesantów rzeczowo, sprawnie, grzecznie i taktownie.
 2. Jeżeli sprawa wymaga uzupełnienia jej dodatkowymi dokumentami obowiązkiem pracownika jest wskazanie jakie mają to być dokumenty, kto jest zobowiązany do ich wydania i jakie są opłaty związane z uzyskaniem tych dokumentów.
 3. Jeżeli brakujące dokumenty znajdują się w Urzędzie Gminy u innego pracownika, pracownik ten na prośbę pracownika prowadzącego sprawę powinien niezbędne dokumenty dostarczyć, a w razie potrzeby sporządzić z nich kopię potwierdzając ich zgodność z oryginałem.
 4. Pracownik dokonujący czynności za które pobierana jest opłata skarbowa, powinien poinformować interesanta, że znaki skarbowe można nabyć w kasie Urzędu.
 5. Jeżeli w trakcie prowadzenia sprawy w obecności interesanta zajdzie konieczność konsultacji z inną osobą lub przedstawicielem innego urzędu rozmowa telefoniczna musi być uprzejma krótka, rzeczowa i nie może poruszać żadnych spraw prywatnych.
 6. Każdorazowo przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej, pracownik obowiązany jest przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a także podać nazwę stanowiska.

§ 7. WYPOSAŻENIE PRACOWNIKÓW I PRZEBYWANIE W URZĘDZIE

 1. Z chwilą podjęcia pracy pracownik otrzymuje niezbędny sprzęt i materiały biurowe.
 2. Pracownicy obsługi otrzymują odzież ochronną zgodnie z normami ustalonymi w przepisach szczególnych.
 3. O wszelkich uszkodzeniach lub brakach pracownik informuje kierownika referatu, a samodzielne stanowiska pracy Sekretarza Gminy.
 4. Przebywanie w pomieszczeniach Urzędu poza czasem pracy wymienionym w § 3 dopuszczalne jest tylko po uzgodnieniu z przełożonym.
 5. Zabieranie dokumentów oraz wyposażenia jest dopuszczalne tylko za zgodą przełożonego i w celu wykonywania pracy na rzecz Gminy w domu pracownika.

 § 8. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

Pracownik zobowiązany jest do:

 1. Wykonywania powierzonych zadań bez względu na ich rodzaj ( zadania własne, zlecone, czy powierzone) sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
 2. Zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.
 3. Zachowanie szczególnej grzeczności w kontaktach z interesantami.
 4. Zachowanie się godnie w pracy i poza nią.
 5. Pracownik obowiązany jest bez wezwania dostarczyć wszelkie dokumenty, które mogą rodzić przyszłe skutki finansowe np. warunkujące otrzymanie dodatku za staż pracy lub nagrodę jubileuszową itp. (świadectwa pracy). Po uzupełnieniu dokumentów prawo do otrzymania świadczeń przysługuje pracownikowi począwszy od następnego miesiąca.
 6. Przed przyjęciem do pracy kandydat obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje.

§ 9. OBOWIĄZKI PRACOWDAWCY

Pracodawca zapewnia:

 1. Należyte zorganizowanie pracy oraz przygotowanie pracownikowi zakresu obowiązków.
 2. Umożliwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji.
 3. Stworzenie dobrych warunków pracy i w miarę postępu technicznego stosowanie coraz lepszych technik biurowych.
 4. Prezentowanie nowego pracownika i udzielanie mu pomocy w przystosowaniu do nowego miejsca pracy.
 5. Wypłacanie wynagrodzenia w dniu 28 każdego miesiąca, a jeżeli dzień ten jest wolnym od pracy – w dzień poprzedzający dzień wolny.
 6. Jeżeli wypłata odbywa się poprzez przekazanie jej na konto osobiste pracownika, pracodawca obowiązany jest dokonać przelewu należności w takim terminie, aby pracownik otrzymał ją najpóźniej w terminie podanym w pkt 5.
 7. Przestrzeganie planu urlopów i zabezpieczanie zastępstwa.
 8. Organizowanie spotkań z pracownikami w celu omówienia bieżących spraw.

§ 10. UPRAWNIENIA PRACOWNIKA, URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA

Poza uprawnieniami wynikającymi z realizowania przez pracodawcę jego obowiązków pracownikowi przysługuje:

 1. Prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa kodeks pracy.
 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
 3. Na wniosek pracownika urlop może być udzielony w częściach. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów.
 5. Plan urlopów sporządza pracodawca uwzględniając wnioski pracowników i potrzeby zakładu pracy.
 6. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników do 30 kwietnia danego roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 7. Termin urlopu może być przesunięty na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, jak również szczególnych potrzeb zakładu pracy.
 8. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie przysługuje:

 1. Dwa dni – z okazji ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika,
 2. Jeden dzień – z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.
 3. Dwa dni z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14.
 1. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

§ 11. UPRAWNIENIA PRACODAWCY

 1. Swobodny wybór kandydata do pracy spośród kandydatów do pracy posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 2. Wybór kary dyscyplinarnej .
 3. Skierowanie pracownika do wykonywania chwilowej lub określonej czynności, na czas nie przekraczający trzech miesięcy pod warunkiem, że pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tej pracy. Nie dotyczy to pracowników wybieranych, powołanych i radców prawnych.

§ 12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z działem X Kodeksu Pracy i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
 2. Inspektor ds. bhp przeszkala każdego przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp na stanowisku na którym pracownik został zatrudniony.
 3. Inspektor ds. bhp dostarcza do kadr zaświadczenia o przeszkoleniu pracownika.
 4. W czasie zatrudnienia pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Termin badania okresowego określa lekarz w karcie pierwszego badania.
 5. Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy.
 6. W przypadku, gdy pracownik ulegnie wypadkowi na terenie zakładu, a jego stan zdrowia na to pozwala powinien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu przełożonego.
 7. Każdy pracownik, który zauważył wypadek powinien niezwłocznie zawiadomić o nim pracodawcę.

§ 13. CZAS PRACY, REJESTRACJA CZASU PRACY I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY

 1. Każdy pracownik obowiązany jest po przybyciu do pracy podpisać listę obecności.
 2. W celu ewidencjonowania zwolnień w pracy prowadzi się rejestry w których dokonuje się zapisów nieobecności z prawem do wynagrodzenia,
 3. W referacie SOO prowadzony jest rejestr wyjść prywatnych w czasie godzin pracy w którym odnotowuje się czas wyjścia i czas powrotu pracownika. Prywatne wyjścia pracownika odliczane są z wynagrodzenia, bądź odpracowane na wniosek pracownika w ustalonym terminie przez kierownika referatu lub Sekretarza Gminy.
 4. O niemożności stawienia się do pracy pracownik informuje przełożonego.
 5. Jeżeli niemożliwy jest termin ustalenia powrotu do miejsca pracy, pracownik podaje go w przybliżeniu.
 6. W przypadku choroby pracownik obowiązany jest natychmiast o tym powiadomić przełożonego.
 7. Pracownik wykonujący zadania poza siedzibą urzędu, na terenie Gminy Oleśnica, obowiązany jest fakt wyjazdu lub wyjścia służbowego zgłosić bezpośrednio przełożonemu oraz dokonać stosownego wpisu w odpowiednim rejestrze.
 8. Pracownik wykonujący pracę poza terem gminy, każdorazowo pobiera delegację.

§ 14. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I KARY

 1. Pracownikowi za osiągnięcia w pracy zawodowej mogą być przyznane w okresach półrocznych nagrody do wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
 2. Zasady przyznawania nagród reguluje Zarządzenie nr 1/Ref. Prac./93 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 15 lipca 1993r.
 3. Pracownikowi przysługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami roczna nagroda (trzynastka) w wysokości 8,5% wynagrodzenia rocznego.
 4. Wyróżnienia może otrzymać pracownik wówczas, gdy poza obowiązkami wynikającymi z przydzielonych mu zadań:
 1. wykonuje inne zadania,
 2. wyróżnia się w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 3. systematycznie podnosi swoje kwalifikacje
 1. Kary stosowane wobec pracowników:
 1. za nieprzestrzeganie ustalonego regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów p.poż, pracodawca może stosować wobec pracownika kary określone w art. 108 do 113 kodeksu pracy.
 1. Pracodawca za nieprzestrzeganie ustalonego regulaminu pracy, przepisów bhp oraz ppoż może stosować wobec pracownika:
 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany,
 3. karę pieniężną.
 1. Karę pieniężną można zastosować również za opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia.
 2. Kary udzielane są w kolejności podanej wyżej za to samo lub podobne przewinienie.
 3. Za jedno przewinienie lub jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 10% wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu innych potrąceń.
 4. Wpływy z kar pieniężnych zasilają Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na cele socjalne pracowników.
 5. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie wskazując rodzaj przewinienia.

§ 15. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane będą w formie zarządzenia.

§ 16. Traci moc Zarządzenie Nr 14/02 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Marcin Chorążyczewski 2005-01-04 09:55:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl