Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/168/05
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt

UCHWAŁA NR XXVI/168/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz art.2 pkt 2, art.9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.1.Gmina Oleśnica wyemituje 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na łączną kwotę 3.500.000zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
2.Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób.
4.Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5.Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 
§ 2.Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie wydatków inwestycyjnych i bieżących Gminy Oleśnica w roku 2005 i 2006.

§ 3.1.Obligacje zostaną wyemitowane w sześciu seriach:
1) seria A na kwotę 250.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r.;
2) seria B na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r.;
3) seria C na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r.;
4) seria D na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r;
5) seria E na kwotę 750.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2006r.
6) seria F na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2006r.

2.Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 10.000zł.
3.Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4.Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów Gminy Oleśnica.
 
§ 4.Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Oleśnica.

§ 5.1.Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Oleśnica w następujących terminach: 
1) obligacje serii A po upływie 4 lat od daty emisji;
2) obligacje serii B po upływie 5 lat od daty emisji;
3) obligacje serii C po upływie 6 lat od daty emisji;
4) obligacje serii D po upływie 7 lat od daty emisji;
5) obligacje serii E po upływie 8 lat od daty emisji;
6) obligacje serii F po upływie 9 lat od daty emisji..

2.Jeżeli data wykupu obligacji określony w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3.Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej.
4.Dopuszcza się nabycie przez Gminę Oleśnica obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 
§ 6.1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla nabywców nie wyższą niż:
1) 0,40% dla obligacji 4-letnich;
2) 0,45% dla obligacji 5-letnich;
3) 0,50% dla obligacji 6-letnich;
4) 0,55% dla obligacji 7-letnich;
5) 0,60% dla obligacji 8-letnich;
6) 0,65% dla obligacji 9-letnich.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 7.Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-06-14 23:56:07
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl