Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXIX/191/05


  
1000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XXIX/191/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  21 października 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i 124 ust.1 oraz art. 110 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia  planowanych dochodów gminy o kwotę 229.263,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 249.263,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.Dokonuje się zmian kwot na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.1.Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.1.

§ 5.1. Budżet gminy na rok 2005 po zmianach:

D o c h o d y .............................. 18.823.387,00 zł
W y d a t k i ............................... 23.933.387,00 zł
D e f i c y t   b u d ż e t u  ................ 5.110.000,00 zł

2.Deficyt budżetu, będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, pożyczek oraz z emisji obligacji.

§ 6.Podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej zawiera załącznikiem Nr 5.

§ 7.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 § 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-10-22 21:33:52
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl