Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXVII/290/06


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XXXVII/290/06
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  14 czerwca 2006 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   uchwala się, co następuje

§ 1. Na zasadach określonych niniejszą uchwałą, podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na zadania inne niż określone  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cele, publiczne związane z realizacją zadań Gminy Oleśnica.

§ 2.1.Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest złożyć ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
2.Ofertę realizacji zadania podmiotom wymienionym w §1, może również zlecić Wójt Gminy. Podmiot przyjmujący ofertę jest zobowiązany - złożyć ofertę na piśmie.
3.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym zadanie ma być realizowane. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, oferta może być złożona po upływie ww. terminu.

§ 3.1.Oferta, o której mowa w § 2, powinna zawierać w szczególności :
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

2.Wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3.Do oferty należy załączyć :
1) statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe;
2) zaświadczenia z ZUS oraz urzędu skarbowego o niezaleganiu z zapłatą składek i innych należności publicznoprawnych.
4.Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.

5.Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

§ 4.1.Oceny ofert realizacji zadania publicznego oraz wysokość przyznanych kwot na realizację zadań zleconych, dokonuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, kierując się następującymi kryteriami:
1) znaczeniem zadania dla realizacji celów samorządu gminny;
2) wysokością środków budżetowych przeznaczoną na ten cel;
3) oceną przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4) oceną możliwości realizacji zadania przez podmiot;
5) rzetelnością i terminowością wykonywanych zadań zleconych w okresie poprzednim.
2.O sposobie rozpatrzenia ofert, Wójt Gminy powiadamia pisemnie wnioskodawców w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5.1.Warunkiem zlecenia przez samorząd gminy realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy z podmiotem reprezentowanym przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.
2.Umowa powinna w szczególności zawierać:
1) oznaczenie stron umowy;
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji;
3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta;
4) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez Wójta Gminy, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wójta Gminy w zakresie objętym umową;
6) określenie wysokości dotacji, jaką Wójt Gminy przekaże podmiotowi z tytułu realizacji umowy oraz warunki i terminy jej przekazywania;
7) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości dotacji;
8) ustalenie zasad i terminów rozliczeń oraz zatwierdzenie rozliczenia;
9) ustalenie trybu i terminów przekazywania Wójtowi Gminy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy;
10) warunki wypowiedzenia umowy;
11) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;
12) terminu zwrotu kwoty dotacji w wypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie i w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania.
3.Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.1.Wójt Gminy prowadzi nadzór w zakresie wykonania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczeń.
2.Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzanej przez podmiot realizujący;
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

§ 7. Rozliczenie wykonania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności następuje na podstawie :
1) sprawozdania z wykonania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;
2) kserokopii opisanych faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających dokonanie określonych operacji gospodarczych.

§ 8.Traci moc Uchwała Nr XIV/108/04 Rady Gminy Oleśnica z 19 maja 2004r.w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZACY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2006-06-15 16:24:20
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl