Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXVII/291/06


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / STATUTY

UCHWAŁA NR XXXVII/291/06
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 czerwca 2006 r.


w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) nadaje się statut Urzędowi Gminy Oleśnica w brzmieniu:

§ 1. 1. Urząd Gminy Oleśnica, zwany dalej Urzędem, działa w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Urzędu mieści się w mieście  Oleśnica ul. 11 Listopada 24.
3. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy Oleśnica.

§ 2. Przedmiotem działalności Urzędu jest zapewnienie obsługi Wójtowi Gminy Oleśnica w zakresie wykonywania uchwał Rady Gminy Oleśnica i zadań Gminy Oleśnica, określonych przepisami prawa.

§ 3. Zmiany w statucie Urzędu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy Oleśnica w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-06-27 12:53:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl