Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO-0151/113/08

ZARZĄDZENIE NR 113/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 20 marca 2008 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2007 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2007 rok.:

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.Przedstawia się Radzie Gminy Oleśnica:
1)sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2007 rok stanowiące załączniki nr 1do niniejszego zarządzenia ;
2)sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2007 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa §1 pkt 1.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA
(-) Przemyłsaw Wróbel


Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2007 rok
Tabela 1 Wykonanie budżetu gminy w  2007 roku"dane ogólne"
Tabela 2.1 Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.2 Struktura dochodów własnych za 2007 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.3 Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat za 2007 rok
Tabela 2.4 Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych krótko i długoterminowe oraz zobowiązania długotermionowe za 2007 rok
Tabela 2.5 Wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.6 Struktura wydatków budżetowych za 2007 rok wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.7 Udzielone dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne w 2007 roku
Tabela 2.8 Wykaz podmiotów / organizacji , którym udzielono z budżetu dotacji w 2007 roku
Tabela 2.9 Informacja o realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w 2007 roku
Tabela 3 Informacja o dotacjach celowych, funduszach celowych oraz środkach z innych źródeł pozyskanych w 2007 roku
Tabela 4 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku
Tabela 5.1 Informacja z realizacji środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku
Tabela 5.2 Informacja z realizacji dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi w 2007 roku
Tabela 6 Realizacja o zamówień publicznych w 2007 roku
Tabela 7 Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok dokonane przez wójta w ramach upoważnienia od rady
Załącznik nr 2 Sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach za 2007 rok
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2008-03-24 11:30:47
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl