Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/110/08  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XXVI/110/08
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 października 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 i 2 oraz art.166 ust.4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3.289.860,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 3.289.860,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6. Budżet gminy na rok 2008 po zmianach:
 1) dochody 24.896.740,79zł;
 2) wydatki 28.737.021,79zł;
 3) deficyt budżetu 3.840.281,00zł.
 
§7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2008-10-27 11:20:46
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl