Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/110/08  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XXVI/110/08
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 października 2008 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 i 2 oraz art.166 ust.4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3.289.860,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 3.289.860,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§6. Budżet gminy na rok 2008 po zmianach:
 1) dochody 24.896.740,79zł;
 2) wydatki 28.737.021,79zł;
 3) deficyt budżetu 3.840.281,00zł.
 
§7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem uzyskania informacji co do realności pozyskania środków z innych źródeł oraz możliwości realizacji zadań głównie inwestycyjnych. Ponadto w toku wykonywania budżetu zaszły potrzeby dokonania zwiększeń wydatków oraz przesunięć w planie wydatków, co uzasadnione jest potrzebami jednostek organizacyjnych gminy oraz społeczności lokalnej.

Na łączną kwotę per saldem 3.289.860,00zł zmniejszającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010– Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę 750.000,00zł zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych. Powyższa dotacja miała dotyczyć zadania inwestycyjnego pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spalice”. Wiadomo już, że Gmina dotacji tej nie pozyska.

Dz.751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- o kwotę 41.740,00zł zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaną dotacją celową związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów wójta Gminy Oleśnica oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica (informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu  nr DWR-790-11/08 i DWR-790-12/08 z dnia 10.10.2008 r.).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 2.595.000,00zł zmniejsza się planowane dochody ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Planowane środki miały być pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizacje inwestycji pn. „budowa kompleksu hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy”. Środki nie zostaną pozyskane, w związku z czym zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku, ani w latach następnych. Planuje się zmianę projektu inwestycji na  rok 2009 poprzez zmniejszenie zakresu inwestycji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
- o kwotę 13.400,00zł zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymania zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-180/08 z dnia 24.09.2008 r.).

Dokonane zmiany zmniejszające planowane wydatki gminy w wysokości per saldem  3.289.860,00zł przedstawiają się jn. :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę 505.000,00zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „budowa sieci wodociągowej Ostrowina –Brzezinka” (pismo kierownika referatu BI z dnia 06.10.2008 r.).

Dz. 600 – Transport i łączność
- o kwotę 13.000,00zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowice do boiska (pismo kierownika referatu BI z dnia 06.10.2008 r.).

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 77.000,00zł zmniejsza się wydatki na zakupy remontowe w świetlicach;
- o kwotę 77.000,00zł zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne w związku inwestycją pod nazwą „przebudowa świetlicy w Ligocie Polskiej” (pismo kierownika referatu BI z dnia 09.10.2008 r.);
- o kwotę 114.950,00zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z zadaniami inwestycyjnymi: budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP we Wszechświętem, rozbudowa świetlicy w Nieciszowie i budowa świetlicy w Nowej Ligocie;
- o kwotę 20.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych; środki przeznacza się na zabezpieczenie wydatków dotyczących wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy (pismo kierownika referatu RGNiOŚ z dnia 30.09.2008 r.).

Dz. 710 – Działalność usługowa
- o kwotę 4.000,00zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne w związku z zakończeniem inwestycji pn. budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pismo kierownika referatu RGNiOŚ z dnia 06.10.2008 r.).

Dz.750 – Administracja publiczna
- o kwotę 62.931,00zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.

Dz.751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- o kwotę 41.740,00zł zwiększa się planowane wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów wójta Gminy Oleśnica oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica (informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu). 

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- o kwotę 10.000,00zł zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. OSP Gminy Oleśnica (pismo komendanta OSP z dnia 23.09.2008 r.).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 39.392,00zł zwiększa się plan wydatków na zakup oleju napędowego i zakup energii dla Szkoły Podstawowej w Smolnej (pismo dyrektora SP w Smolnej z dnia 23.09.2008 r.);
- o kwotę 3.859,00zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej z dnia 23.09.2008r.
- o kwotę 506,00zł zwiększa się planowane wydatki na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Smolnej (pismo dyrektora SP w Smolnej z dnia 23.09.2008 r.);
- o kwotę 46.768,00zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji/obsługi w Gimnazjum Gminy Oleśnica (pismo dyrektora Gimnazjum z dnia 25.09.2008 r.);
- o kwotę 2.880.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne dotyczące inwestycji pod nazwą „budowa kompleksu hali sportowej przy Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy”;
- o kwotę 6.000,00zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w związku z zakończoną inwestycją pn. „dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy”. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w Gimnazjum.

Dz.852 – Pomoc społeczna
- o kwotę 13.400,00zł zwiększa się planowane wydatki na świadczenia społeczne dotyczące realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z otrzymaną dotacją celową.

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 35.000,00zł zwiększa się planowane wydatki związane z oczyszczaniem wsi (pismo kierownika referatu RGNiOŚ z dnia 06.10.2008r.).

Dokonano również zmian nie powodujących zwiększenia wydatków w:
1) ramach działu 751 – w związku z koniecznością dostosowania planu do potrzeb jednostki urzędu;
2) w ramach działu 801 - w związku z pismem dyrektora Gimnazjum z dnia 25.09.2008 r.
3) w ramach działu 851 – w związku z pismem inspektora ds. BHP, profilaktyki i kontroli z dnia 01.10.2008 r.
4) w ramach działu 900 – w związku z pismem kierownika referatu BI z dnia 09.10.2008 r.).

Ponadto dokonano zmian w :
- wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne, co zostało ujęte w załączniku nr 3,
- wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjny, co zostało ujęte w załączniku nr 4,
- wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5,
- planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6,
- dochodach własnych Szkoły Podstawowej w Smolnej i Gimnazjum Gminy Oleśnica (wnioski dyrektorów szkół z dnia 16.09.2008r. i z dnia 25.09.2008 r.), co zostało przedstawione w załączniku nr 7.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz innych zmian za uzasadnioną.

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2008-10-27 11:20:46
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl