Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVII/119/08


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / wynagradzania

UCHWAŁA NR XXVII/119/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 19 listopada 2008r.


w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
( Dz.U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Oleśnica Marcinowi Kasinie na które składa się:

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości   5.900,00  zł.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości    1.900,00  zł.

3. Dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 2. Przyznaje się dodatek specjalny w kwocie stanowiącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 3. Traci moc uchwała NrIII/12/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.


§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Przewodniczący Rady
    (-) Aleksandra Sieruga

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2008-12-04 14:16:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl