Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXI/140/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / STATUTY

UCHWAŁA NR XXXI/140/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W  uchwale Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust.2 dodaje się pkt:
,, 7) zastępcy wójta – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Oleśnica,
8) skarbniku gminy – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Oleśnica” ,
2) w § 99 w ust. 1 skreśla się sformułowanie „... jednoosobowo”,
3) w § 99 dodaje się ust. 4 o treści: „4. Wójt powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia zastępcę wójta”.
4) w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwała Rady w sprawie odwołania skarbnika gminy nie może być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
     (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-02-03 14:39:18
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl