Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXIV/152/09


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / JEDNOSTKI

UCHWAŁA NR XXXIV/152/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 8 kwietnia 2009r.

w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Oleśnica przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 300,00 zł. miesięcznie.
2. Dieta wypłacana będzie kwartalnie – do końca każdego kwartału. 

§ 2. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych tytułem podróży poza teren gminy mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu.
2. Zwrot kosztów podróży służbowych, dokonywany będzie zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
3. Podstawę do wypłacenia zwrotu kosztów podróży służbowych stanowi delegacja wystawiona przez Wójta.

§ 3.  Traci moc uchwała nr XIV/62/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 kwietnia 2009 r.


       Przewodniczący Rady
       (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-04-17 08:19:29
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl