Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXXIV/156/09


1112
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt

UCHWAŁA Nr XXXIV/156/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 8 kwietnia 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Gmina Oleśnica zaciągnie pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości 4.158.600,00 zł (słownie złotych: cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych  00/100 ) na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bystre”.
2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, będzie uruchamiana w dwóch transzach, tj.:
1) w 2009 r. – do wysokości 2.590.000,00zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100);
2) w 2010 r. – do wysokości 1.568.600,00zł (słownie złotych: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 00/100).

§ 2.Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w §1 uchwały będą środki z dochodów własnych.

§ 3.1. Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel własny „in blanco”.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi w latach 2010-2019 .

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady
    (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2009-04-17 08:55:59
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl