Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

SOO.0152-169/10

ZARZĄDZENIE Nr 169/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Oleśnica o następującej treści:.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Oleśnica, zwany dalej „regulaminem” określa:
1) Zasady funkcjonowania i zadania urzędu.
2) Zakresy działania poszczególnych referatów w urzędzie.
3) Strukturę wewnętrzną urzędu.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica,
2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Oleśnica,
3) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Oleśnica,
4) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica,
5) zastępcy wójta – należy przez to rozumieć zastępcę Wójta Gminy Oleśnica,
6) sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Oleśnica,
7) skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Oleśnica,
8) referatach – należy przez to rozumieć referaty urzędu,
9) kancelarii głównej – należy przez to rozumieć pomocniczą komórkę organizacyjną,
10) samodzielnym stanowisku – należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych,
11) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
12) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,
13) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Oleśnica.

§ 3. 1. Urząd jest aparatem pomocniczym Wójta Gminy.
2. Wójt jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Siedzibą urzędu jest miasto Oleśnica ul. 11 Listopada 24.
5. Urząd realizuje zadania:
1) własne gminy, wynikające z ustaw, statutu gminy, uchwał rady i zarządzeń wójta,
2) zlecone przez organy administracji rządowej na mocy ustaw, wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
3) zadania publiczne, realizowane wspólnie z innymi gminami na zasadzie porozumienia,
4) publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
6. Wielkość zatrudnienia w urzędzie w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia określa wójt.
7. Do zadań urzędu w szczególności należy:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,
2) wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem urzędu,
3) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał rady i zarządzeń wójta,
4) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbycia sesji rady oraz posiedzeń jej komisji,
5) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie urzędu,
8. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
9. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej oraz zarządzeniami wewnętrznymi wójta.

Rozdział  II
ORGANIZACJA URZĘDU

§ 4. Urząd funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności, związanej z wykonywaniem zadań.
§ 5. W czasie nieobecności wójta urzędem kieruje zastępca wójta lub sekretarz gminy w ramach udzielonych upoważnień.
§ 6. W strukturze organizacyjnej urzędu wyróżnia się stanowiska, referaty i komórki organizacyjne, które przy znakowaniu akt posługują się symbolami określonymi w regulaminie:
1) Wójt, przy znakowaniu spraw używa symbolu - W.
2) Zastępca Wójta,  przy znakowaniu spraw używa symbolu – ZW.
3) Referat Finansowy, przy znakowaniu spraw używa symbolu – F.
4) Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, przy znakowaniu spraw używa symbolu – RGNiOŚ.
5) Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych, przy znakowaniu spraw używa symbolu – SOO.
6) Referat Budownictwa i Infrastruktury, przy znakowaniu spraw używa symbolu – BI.
7) Referat Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy, przy znakowaniu spraw używa symbolu – PWiPF.
8) Kancelaria Główna przy znakowaniu spraw używa symbolu – KG.
9) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, przy znakowaniu spraw używa symbolu – ZP.

Rozdział III
ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA  GMINY

§ 7. Do zadań i kompetencji wójta należy:
1) Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2) Kierowanie urzędem, w tym poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
3) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
4) Wykonywanie budżetu.
5) Realizowanie polityki płacowej.
6) Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
7) Udzielanie pełnomocnictw procesowych.
8) Podejmowanie decyzji majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem gminnym.
9) Podejmowanie innych decyzji, należących do kompetencji urzędu.
10) Ustalanie regulaminu pracy urzędu i innych określonych przepisami prawa.
11) Sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej.
12) Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
13) Określanie sposobu wykonywania uchwał.
14) Przedkładanie wojewodzie uchwał rady gminy.
15) Przedkładanie regionalnej izbie obrachunkowej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, objętych zakresem nadzoru RIO.
16) Przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu.
17) Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami rady gminy do kompetencji wójta.

§ 8. Do zadań zastępcy wójta należy w szczególności:
1) Nadzór nad wykonywaniem zadań przez:                                                                 
a) Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
b) Referat Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy,
c) Kancelarię Główną.

2) Kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności wójta w ramach udzielonych upoważnień.
3) Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
4) Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w podległych referatach.
5) Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w podległych referatach.
6) Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w ramach podległych referatów.
7) Sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie gminnej oświaty samorządowej.
8) Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjny w podległych referatach.
9) Zastępowanie sekretarza gminy w pełnieniu obowiązków, w przypadku jego nieobecności.

§ 9. 1. Do zadań sekretarza gminy należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji.
2) Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
3) Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
4) Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
5) Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy urzędu.
6) Nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru tych skarg.
7) Nadzór nad  prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie.
8) Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącej Rady Gminy i Rady Gminy.
9) Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
10) Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
11) Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych
12) Dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez wójta.
13) Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie.
14) Nadzorowanie prac związanych  z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych.
15) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego.
16) Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu urzędu.
17) Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów.
18) Kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności wójta lub zastępcy wójta w ramach udzielonych upoważnień.
19) Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Sekretarz pełni funkcję kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych.

§10. 1.Skarbnik – pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy.
2. Do zadań skarbnika gminy należy w szczególności:
1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące się samodzielnie,
2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) Dokonywanie w zakresie powierzonych obowiązków wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym (budżetem),
4) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5) Dokonywanie kontroli kasy,
6) Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości ,
7) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej
8) Nadzorowanie i koordynowanie wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.
9) Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników w referacie.
10) Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Referatu Finansowego.
3. Skarbnik pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego.

Rozdział IV
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

§ 11. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za wywiązanie się podległych im pracowników z zadań przypisanych regulaminem organizacyjnym, regulaminem pracy, statutem gminy i innymi aktami prawnymi oraz poleceniami wójta.
2. Kierownicy zapewniają sprawne funkcjonowanie komórek organizacyjnych poprzez planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi pracownikami, ponoszą odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw.
3. Do podstawowych obowiązków kierownika należy w szczególności:
1) Prawidłowe zorganizowanie pracy .
2) Nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, w tym czynności kancelaryjnych.
3) Dokonywanie ocen okresowych podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym.
4) Udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników.
5) Występowanie z wnioskami do wójta w sprawie wyróżnienia, wynagradzania, awansowania, karania.
6) Ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników referatów oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej .
7) Ustalenie obowiązującego w komórce organizacyjnej obiegu dokumentów i obiegu informacji.
8) Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do BIP i strony www urzędu w zakresie pracy komórki organizacyjnej.
4. Kierownicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
5. Kierownicy i pracownicy mogą otrzymać upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych lub upoważnienie do określonych czynności.

§ 12. Do zadań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych należą:
1) Posiadanie odpowiednich kwalifikacji i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych, jak również w niezbędnym zakresie prawa cywilnego i karnego oraz finansowego.
2) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
3) Zapewnienie prawidłowego elektronicznego obiegu dokumentów.
4) Przygotowywanie zagadnień, projektów dokumentów, projektów uchwał na posiedzenia rady gminy oraz zarządzeń wójta i nadawanie biegu ich realizacji.
5) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji.
6) Umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją samorządową i rządową.
7) Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji radnych oraz skarg i wniosków według właściwości.
8) Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych.
9) Przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości.
10) Przygotowywanie ocen, analiz, informacji oraz informacji na użytek wójta i organów gminy. 
11) Realizowanie zadań z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej oraz reagowania kryzysowego.
12) Szczególna dbałość o mienie gminy, polegająca na ścisłym przestrzeganiu zasad gospodarności, celowości podejmowanych działań oraz staranności w przygotowaniu decyzji.
13) Prowadzenie archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej mierze    przepisami i potrzebami.
14) Realizowanie zadań gminy w zakresie zamówień publicznych.

§ 13. Do zadań Referatu Finansowego należy:
1) Opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy,
2) Opracowywanie projektów budżetu gminy i jego zmian,
3) Analiza realizacji budżetu,
4) Czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu gminy.
5) Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych,
6) Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych,
7) Prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT,
8) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
9) Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w roku budżetowym,
11) Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych,
12) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej,
13) Prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
14) Przygotowanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie,
15) Prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych,
16) Sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych,
17) Przypis należności i windykacja dochodów:
a) z tytułu czynszu najmu,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c) z  tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
d) z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
e) z tytułu sprzedaży mienia gminy,
f) z  tytułu opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu,
18) Sporządzanie list płac,
19) Prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
20) Sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,
21) Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych,
22) Sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń,
23) Sporządzanie sprawozdań z funduszu płac,
24) Sporządzanie list diet dla radnych,
25) Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których urząd prowadzi archiwum,
26) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych,
27) Dokonywanie przelewów,
28) Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
29) Gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym przedłożonych deklaracji podatkowych,
30) Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
31) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
32) Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków i opłat oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
33) Przygotowywanie materiałów i niezbędnych danych do projektów uchwał rady gminy, ustalających wysokość podatków i opłat lokalnych,
34) Prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych,
35) Wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe,
36) Rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz prowadzenie wymaganej korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
37) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i aktualizowaniem przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP),
38) Prowadzenie kasy urzędu.
39) Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów,
40) Dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
41) Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
42) Niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.
43) Sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych,
44) Wystawianie Rp-7 dla byłych pracowników POM, RSP, szkół gminnych oraz dla pracowników aktualnie zatrudnionych,
45) Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie wykonywanych przez referat zadań,
46) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu finansów,
47) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy z zakresu finansów,
48) Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej,
49) Opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
50) Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379) a w zakresie nieuregulowanym ustawa zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
51) Właściwe przechowywanie i zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną.
52) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
 
§ 14. Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy:
1) Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.
2) Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy.
3) Prowadzenie ewidencji mienia gminnego.
4) Składanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 120 ustawy o finansach publicznych.
5) Realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
6) Prowadzenie spraw podziału nieruchomości, odbiór granic nieruchomości, powstałych w wyniku rozgraniczeń, wznowień i podziału.
7) Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.
8) Prowadzenie spraw scalania gruntów.
9) Współudział w opracowaniu programu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze.
10) Wnioskowanie o zmiany w księgach wieczystych.
11) Prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem własności gminy w księgach wieczystych.
12) Przygotowywanie dokumentacji do aktów notarialnych.
13) Podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
14) Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu z zakresu gospodarki mieniem gminnym.
15) Zlecanie biegłym szacunku nieruchomości.
16) Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych.
17) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
18) Naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania.
19) Prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości.
20) Prowadzenie ewidencji teczek osiedleńczych.
21) Prowadzenie ewidencji umów dzierżawnych na grunty rolne i budowlane.
22) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją.
23) Realizowanie zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej.
24) Prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem.
25) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.
26) Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wcześniej przekazanego majątku.
27) Składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków.
28) Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w  sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowej.
29) Współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin.
30) Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
31) Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa.
32) Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem, ustanawianiem i utrzymywaniem parków komunalnych i innych terenów zieleni.
33) Wykonywanie zadań związanych z zakazywaniem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających.
34) Ochrona środowiska od zanieczyszczeń odpadami oraz ochrona i rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych.
35) Wydawanie decyzji i zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
36) Prowadzenie spraw związanych z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpowodziowej.
37) Prowadzenie spraw Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego i udział w akcjach przeciwpowodziowych.
38) Nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.
39) Nadzorowanie i realizacja zadań, związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.
40) Organizowanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych, najem wolnych lokali użytkowych i wydzierżawianie gruntów.
41) Organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy.
42) Realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
43) Przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
44) Zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
45) Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi.
46) Wydawanie wypisów i wyrysów z planu.
47) Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.
48) Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
49) Organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie cmentarza gminnego.
50) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
51) Wydawanie decyzji środowiskowych.
52) Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
53) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
54) Prowadzenie spraw w zakresie klęsk żywiołowych.
55) Nadzór nad eksploatacją wodociągów i kanalizacji gminnych.
56) Zawieranie umów cywilnych z jednostkami organizacyjnymi gminy Oleśnica na użytkowanie gminnego mienia komunalnego.
57) Opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów w zakresie zadań referatu.
58) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.

§ 15. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych należy:

1) Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta nie zastrzeżonych ustawą o pracownikach samorządowych dla przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy przez pracownika upoważnionego w razie nieobecności sekretarza gminy.
2) Prowadzenie spraw kadrowych.
3) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów zleceń i umów o dzieło oraz ich realizacja w zakresie zadań prowadzonych przez referat.
4) Wydawanie świadectw pracy pracownikom zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina Oleśnica.
5) Sporządzanie dokumentów, wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina Oleśnica.
6) Obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy.
7) Prowadzenie ewidencji radnych, sołtysów i rad sołeckich.
8) Przygotowywanie we współpracy z właściwymi referatami materiałów dotyczących projektów uchwał rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
9) Przechowywanie uchwał podejmowanych przez radę gminy.
10) Przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
11) Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady, jej komisji.
12) Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań, spotkań i narad.
13) Prowadzenie rejestru uchwał rady i wprowadzanie do BIP.
14) Prowadzenie rejestrów:
a) skarg i wniosków,
b) interpelacji i wniosków składanych przez radnych,
c) wniosków i opinii komisji rady.
15) Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
16) Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
17) Ocena ryzyka zawodowego.
18) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
19) Zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
20) Przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
21) Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
22) Udział w dochodzeniach powypadkowych.
23) Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
24) Prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym oraz kartotecznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:
a) przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy,
b) zmiany (stanu cywilnego, imienia i nazwiska, urodzenia dziecka, zgonu, zmian dokumentów tożsamości, zmian w obywatelstwie).
25) Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych:
a) w zbiorach meldunkowych – Terenowy Bank Danych – TBD,
b) w zbiorze PESEL – Centralny Bank Danych – CBD,
c) oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na nośniku magnetycznym lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego.
26) Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku.
27) Sporządzanie i aktualizowanie spisów poborowych, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów seniorów, informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego.
28) Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.
29) Udzielanie informacji o danych osobowych.
30) Przyjmowanie wniosków dotyczących dokumentów stwierdzających tożsamość oraz ich wydawanie.
31) Opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców.
32) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych  osobowych.
33) Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy.
34) Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
35) Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał, umów, zleceń w celu realizacji zadań, wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
36) Wydawanie decyzji (zezwoleń) w sprawie organizacji imprez masowych.
37) Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne.
38) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
39) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
40) Prowadzenie postępowań ewidencyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
41) Dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej na wniosek lub z urzędu.
42) Dokonywanie zmian we wpisach.
43) Wydawanie decyzji o odmowie dokonania wpisu.
44) Wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z tytułu:
a) zaprzestania działalności,
b) z urzędu,
c) dokonanego z naruszeniem prawa,
45) Przekazywanie danych ewidencyjnych: Urzędowi Statystycznemu, Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, Oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
46) Prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym.
47) Prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców.
48) Udzielanie informacji z danych zawartych w ewidencji.
49) Wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji.
50) Przekazywanie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenia NIP.
51) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencjonowanie decyzji i zaświadczeń związanych z działalnością gospodarczą.
52) Prowadzenie Spraw związanych z ewidencjonowaniem zezwoleń na przedłużenie godzin otwarcia placówek handlowych.
53) Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób.
54) Określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
55) Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
56) Współdziałanie z organami wojskowymi.
57) Administrowanie rezerwami osobowymi, w tym rejestracji, poboru i ewidencji.
58) Orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za jedynego żywiciela.
59) Tworzenie formacji obrony cywilnej.
60) Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.
61) Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
62) Udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.
63) Wydawanie decyzji w celu zakwaterowania sił zbrojnych.
64) Przygotowywanie projektu uchwały i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
65) Prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnej.
66) Wdrażanie oraz stały nadzór nad oprogramowaniem komputerowym.
67) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
68) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu pracy referatu.

§ 16. Do zadań Referatu Budownictwa i Infrastruktury należy:
1) Ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2) Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3) Sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego pozwolenia na budowę z ustalonymi warunkami zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4) Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego na terenie gminy.
5) Planowanie i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych oraz remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej.
6) Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z GFOŚiGW.
7) Wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam.
8) Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji:
a) dróg gminnych,
b) placów,
c) chodników,
d) parkingów,
9) Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg.
10) zarządzanie drogami gminnymi.
11) Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
12) Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
13) Prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów.
14) Współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę.
15) Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.
16) Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej postępowania spadkowego w przypadku, kiedy strony postępowania nie żyją.
17) Przygotowanie treści umów w związku z prowadzeniem inwestycji i remontów.
18) Organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom.
19) Współpraca z ref. RGNiOŚ w nadzorowaniu eksploatacji w okresie monitorowania zadań przez instytucje współfinansujące w zakresie osiągnięcia założonych efektów.
20) Opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów.
21) Zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie jej zarządzającemu.
22) Prowadzenie książki obiektu budowlanego – budynku urzędu gminy.
23) Zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych, których właścicielem jest gmina Oleśnica.
24) Planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych.
28) Prowadzenie spraw związanych z melioracjami wodnymi na terenie gminy.
30) Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy i remontu wodociągów i kanalizacji.
31) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
32) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.”

§ 17. Do zadań Referatu Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy należy:
1) Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy:
a) opracowywanie materiałów dot. gminy do folderów, czasopism, informatorów, kwartalnika gminnego itp., we współpracy ze wszystkimi referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,
b) współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, z mediami.
c) uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę.
2) Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w konkursach, turniejach, zawodach, rywalizacjach, akcjach społecznych, ekologicznych itp.
3) Prowadzenie spraw dotyczących ścieżek rowerowych na terenie gminy.
4) Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.
5) Przygotowywanie wniosków o dotacje i pożyczki oraz ich rozliczanie.
6) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych z wykorzystaniem środków z zewnątrz.
7) Rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych zadań z instytucjami współfinansującymi.
8) Przygotowywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych przez mieszkańców gminy.
9) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu oświaty,
10) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy z zakresu oświaty,
11) Przygotowywanie dokumentacji dot. awansów zawodowych nauczycieli,
12) Organizacja przeprowadzania  awansów zawodowych nauczycieli.
13) Przygotowywanie dokumentacji dot. przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół gminnych.
14) Organizacja przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół.
15) Bezpośrednia współpraca z dyrektorami szkół gminnych .
16) Współpraca z Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.
17) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych.
18) Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych, otrzymanych w ramach subwencji na finansowanie szkół.
19) Analizy zbiorcze dot. wydatkowania środków finansowych na oświatę.
20) Organizacja szkoleń z zakresu oświaty.
21) Prowadzenie spraw w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów i działaczy.
22) Prowadzenie spraw związanych z pokryciem i zwrotem kosztów biletów miesięcznych uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Oleśnica.
23) Prowadzenie spraw związanych z działalnością pożytku publicznego i o wolontariacie między innymi przygotowywanie otwartych konkursów ofert, umów oraz ich rozliczanie.
24) Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej,
25) Prowadzenie spraw związanych z opieką zdrowotną na terenie gminy.
26) Współpraca referatu z policją, wojskiem, strażą pożarną w zakresie zadań merytorycznych.
27) Prowadzenie spraw związanych z transportem osobowym na terenie gminy.
28) Prowadzenie spraw w zakresie współpracy organów gminy z:
a) organami administracji rządowej,
b) organami samorządowymi innych gmin.
29) Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
30) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.

§ 18. Do zadań Kancelarii Głównej należy:
1) Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej wójtowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
c) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy zapasowych od pomieszczeń,
2) Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
3) Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
4) Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.
5) Instalacja oprogramowania.
6) Administracja sieci (ustalanie praw dostępu, konserwacja, zabezpieczenie danych).
7) Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zainstalowanego oprogramowania oraz doradztwo w sprawach związanych z obsługą komputerów programów.
8) Bieżąca konserwacja i usuwanie uszkodzeń sprzętu komputerowego (komputery, drukarki).
9) Prowadzenie dokumentacji technicznej, sprzętu komputerowego.
10) Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania.
11) Zbieranie materiałów do internetu, aktualizacja strony internetowej urzędu.
12) Zabezpieczenie danych komputerowych przed dostępem osób nieupoważnionych (nadawanie haseł użytkownikom oraz ich bieżąca aktualizacja).
13) Współpraca z firmami dostarczającymi usługi informatyczne do urzędu w zakresie serwisu i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu.
14) Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez urząd.
15) Zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne.
16) Współpraca z Referatem Budownictwa i Infrastruktury w zakresie remontów i napraw oraz konserwacja inwentarza biurowego w urzędzie gminy.
17) Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
18) Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
19) Organizowanie i koordynowanie staży, praktyk uczniów i studentów oraz prac interwencyjnych.
20) Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji urzędowej  z placówki pocztowej.
21) Prowadzenie spraw związanych z doręczaniem pism przez sołtysów.
22) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy kancelarii do BIP i strony internetowej urzędu.
Do zadań na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych należy w szczególności:
1) Prowadzenie rejestru zamówień i umów;
2) Sporządzanie planu zamówień;
3) Weryfikacja projektów dokumentów przetargowych, przygotowywanych przez referaty Urzędu;
4) Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:
a) przesyłanie ogłoszeń o zamówienia publiczne do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
b) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej;
c) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówień;
d) sporządzanie protokółów z postępowań o zamówienia publiczne oraz prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem;
e) przekazywanie informacji cenowych i sprawozdań z postępowania o zamówienie publiczne, w szczególności o roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
f) występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych ustawą   Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie:
- zastosowania trybu „z wolnej ręki”,
- zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony;
5) Udział w komisjach przetargowych i konkursowych, zgodnie z zarządzeniem Wójta,
stała współpraca z referatami Urzędu w zakresie swoich obowiązków;
6) Prowadzenie statystyki sprawozdawczej w zakresie prowadzonych spraw;
7) Udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
8) Przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w Urzędzie;
9) Gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych;
10) Umiejętność kosztorysowania z wykorzystaniem programów kosztorysowych”.


Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki określające:
1) Załącznik nr 1 – Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Oleśnica.
2) Załącznik nr 2 – Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica.
3) Załącznik nr 3 – Kontrolę wewnętrzną.
4) Załącznik nr 4 – Zasady podpisywania pism.
5) Załącznik nr 5 – Zasady Opracowywania aktów prawnych.

§ 20. Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym dla jego wprowadzenia.

§ 21. Traci moc Zarządzenie Nr 126/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 11 marca 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2010 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.


Wójt
(-) Marcin Kasina
        

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2010-02-08 15:21:19
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl