Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr LVI/274/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR LVI/274/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: „Programu współpracy Gminy Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr LV/265/10 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie",Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 "stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zobacz pełną treść aktu:


Przewodniczący Rady:
/-/Aleksanra Sieruga


Uzasadnienie

Współpraca Gminy Oleśnica z niezależnymi organizacjami pozarządowymi nawiązana została wówczas, gdy rozpoczął działalność nowoczesny samorząd. Realizacja zadań własnych gminy, przez mieszkańców zrzeszonych w organizacjach przebiegała sprawnie, zatem wyraźnie zaznaczyły się korzyści związane z włączaniem liderów lokalnych społeczności w proces kierowania gminą.
Od tamtego czasu w istotny sposób zmieniły się warunki funkcjonowania zarówno samorządu, jak również organizacji pozarządowych: wielokrotnie zmieniano prawo, zasady finansowania jednostek, jednocześnie następowała profesjonalizacja działań oleśnickich stowarzyszeń oraz wzrastała świadomość kierownictwa gminy o nowych korzyściach związanych z nawiązywaniem współpracy z tzw. sektorem pozarządowym. W takiej sytuacji, zdaniem wielu organizacji pozarządowych, a także Rady Gminy i Wójta Gminy, dotychczasowe rozwiązania prawne na szczeblu gminnego samorządu muszą zostać zmienione, by w pełniejszy sposób odpowiadały potrzebom określanym przez strony współpracy.
W realizacji niniejszego Programu partnerami Gminy Oleśnica mogą być w szczególności:
a) stowarzyszenia,
b) fundacje,
c) kluby sportowe - stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki,
d) grupy nieformalne (niesformalizowane inicjatywy obywatelskie),
e) inicjatywy szkolne (np. Samorządy Uczniowskie, Rady Rodziców),
f) zespoły działające w sferze kultury,
g) organizacje działające w ramach związków wyznaniowych (np. parafie, grupy
charytatywne).
Obszarami współpracy pomiędzy Gminą Oleśnica a organizacjami pozarządowymi będą w szczególności zadania z zakresu:
a) pomocy społecznej,
b) przeciwdziałania patologiom społecznym i łagodzenia ich skutków,
c) ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
d) zapewniania mieszkańcom Gminy (przede wszystkim dzieciom, młodzieży,
a także osobom w podeszłym wieku) aktywnych form spędzania wolnego
czasu,
e) oświaty i edukacji,
f) rozwoju lokalnego, w tym gospodarczego,
g) praw obywatelskich oraz praw człowieka, w tym praw mniejszości i praw
kobiet,
h) kultury, kultury fizycznej i sztuki,
i)   rekreacji, turystyki, aktywnego wypoczynku,
j)   promocji i współpracy międzynarodowej,
k) bezpieczeństwa publicznego,
I)   ekologii i ochrony środowiska.
Strony deklarują, że współpraca Gminy Oleśnica z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:
a) pomocniczości, co oznacza, że Gmina Oleśnica powierzać będzie realizację
swoich zadań publicznych organizacjom, a te zagwarantują, że wykonają
je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,
b) suwerenności stron,  co oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą Oleśnica
a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
i niezależności w swojej działalności statutowej,
 c) partnerstwa, co oznacza, że Gmina Oleśnica gwarantuje organizacjom m.in.
udział w  planowaniu   priorytetów  realizowanych   przez   Gminę   Oleśnica,
określaniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów
mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
d) efektywności, co oznacza, że Gmina Oleśnica i organizacje wspólnie będą
dążyć do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań
publicznych,
e) uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza, że Gmina Oleśnica udostępni
organizacjom   informacje   o   celach,   kosztach   i   planowanych   efektach
współpracy,   a   także   wszystkich   środkach   finansowych   zaplanowanych
w budżecie Gminy Oleśnica na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie
oceny projektów,  a  organizacje  udostępnią  Gminie  Oleśnica  m.in.  dane
dotyczące    swojej    struktury    organizacyjnej,    sposobu    funkcjonowania,
rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.
W realizacji programu szczególną rolę po stronie Gminy Oleśnica pełnić będzie Referat Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy, którego zadaniem będzie m.in. utrzymywanie kontaktów z organizacjami realizującymi zadania publiczne.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu przekazywania dotacji finansowych organizacjom zostaną określone odrębnie.
Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011 jest wynikiem wieloletnich rozmów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, radnymi Rady Gminy oraz Wójta Gminy.
Cechą programu, poza określeniem form, zasad, zakresu współpracy organów Gminy Oleśnica z organizacjami, a także priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej jest stworzenie takiego prawa lokalnego, którego celem będzie włączenie organizacji w proces kierowania gminą, co stanowić może pierwszy etap w drodze tworzenia dobrze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

 
Wprowadził : Agnieszka Siednienko 2010-11-16 13:22:30
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl