Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY / organizacyjne

SOO.120.3.2011

ZARZĄDZENIE NR 11/11
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 17 lutego 2011 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:

1. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, obejmujących:
1) ewidencję nieruchomości,
2) inwentaryzowanie nieruchomości,
3) oszacowanie i wycenę nieruchomości,
4) przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,
5) zakup nieruchomości,
6) ewidencję użytkowników wieczystych oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności,
7) komunalizację mienia,
8) ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych,
9) rozgraniczanie, scalenia i podziały nieruchomości, a także wypłatę odszkodowań
za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
10) prowadzenie ewidencji teczek osiedleńczych,
11) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wcześniej przekazanego majątku.
2. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania nieruchomościami, w tym:
1) sprzedaży nieruchomości,
2) oddawania nieruchomości w użytkowanie nieruchomości,
3) rozwiązywania i wygaszania umów użytkowania wieczystego,
4) naliczania opłat za użytkowanie wieczyste,
5) oddawania nieruchomości w trwały zarząd,
6) przekazywania nieruchomości w dzierżawę lub najem,
7) ustanawianie służebności gruntowych.
3. Prowadzenie spraw z zakresu użyczania nieruchomości, w tym udostępniania nieruchomości pod lokalizację reklam oraz zezwalania na wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.
4. Wykonywanie czynności obejmujących nadzór i kontrolę zarządzania gruntami.
5. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, obejmujących:
1) utrzymanie, eksploatację i zarządzenie obiektami i urządzeniami komunalnymi, w tym ewidencję obiektów i urządzeń komunalnych,
2) ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne,
3) zlecanie podmiotom świadczenia usług komunalnych,
4) zarządzanie cmentarzami,
5) gospodarowanie budynkami, mieszkaniami i lokalami, a w szczególności: przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy,
6) pozyskiwanie budynków i lokali na cele komunalne, ustalanie zasad najmu i opłat za najem lokali,
7) gospodarkę wodno-ściekową, w tym: przejmowanie na własność gminy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
8) wykonywanie zadań związanych i ustanawianiem i utrzymywaniem parków komunalnych i innych terenów zieleni,
9) zawieranie umów cywilnych z jednostkami organizacyjnymi gminy Oleśnica na użytkowanie gminnego mienia komunalnego.
6. Prowadzenie spraw z zakresu ustalania stanu prawnego budynków, mieszkań i lokali gminy.
7. Prowadzenie spraw z zakresu zarządu nieruchomością wspólną, w odniesieniu
do nieruchomości, w których gmina jest współwłaścicielem.
8. Prowadzenie spraw z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym: ustalania uprawnień do najmu i przyznawania lokali mieszkalnych, zapewniania lokali socjalnych, postępowań o opróżnienie lokalu, zamiany lokali, zawierania umów.
9. Przygotowanie i prowadzenie przetargów na wynajem lokali.
10. Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych.
11. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
1) opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) opiniowanie projektów studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
6) wydawanie zaświadczeń o zgodności sposobu użytkowania budynku z ustaleniami miejscowego planu,
7) ewidencja wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie spraw z zakresu roszczeń wynikających ze zmiany wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem lub ze zmianą planów,
9) okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
10) wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania przestrzennego,
11) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12) składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków,
13) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowej.
12. Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii obejmujących:
1) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,
2) nazewnictwa placów i ulic.
13. Prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, w tym:
1) ustalanie i opiniowanie polityki ekologicznej gminy,
2) opracowywanie programów projektów i analiz z zakresu ochrony środowiska,
3) monitoring w zakresie ochrony środowiska,
4) kształtowanie postaw proekologicznych.
14. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
15. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobami przyrody, obejmujących:
1) opracowywanie programów, projektów i analiz z zakresu gospodarowania zasobami przyrody,
2) ustanawianie i utrzymywanie form ochrony przyrody,
3) zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów oraz nakładanie kar za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
4) ochronę zwierząt, w tym m.in. zapobieganie bezdomności psów,
5) współpracę ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,
6) realizowanie zadań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
7) prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem,
8) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
9) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
16. Załatwianie spraw wynikających z prawa łowieckiego, w tym: opiniowanie planów łowieckich.
17. Załatwianie spraw obejmujących wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, gospodarowanie odpadami oraz ochrona przed hałasem, w tym:
1) opracowywanie programów, projektów i analiz dot. gospodarki odpadami,
2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
3) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie wpływu na środowisko,
4) zezwalanie na prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych,
5) realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku
w gminach, w tym m.in. wydawanie nakazów usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,
6) współpraca z organami i instytucjami powiatu, ochrony środowiska, stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
18. Nadzorowanie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
19. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód oraz ochrony przed powodzią i suszą, w tym spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
20. Załatwianie spraw w zakresie prawa geologicznego i górniczego, w tym: opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego.
21. Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
22. Opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów w zakresie zadań referatu.
23. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.”

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2011-03-04 13:35:10
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl