Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIII/81/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / PODATKI

UCHWAŁA NR XIII/81/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz
deklaracji na podatek od nieruchomości.

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/187/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2009 r.w sprawie
określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.

 

 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2011-12-23 13:58:36
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl