Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XVII/102/121021
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / STATUTY

UCHWAŁA NR XVII/102/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu
Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy
Oleśnica, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Oleśnica: Nr XXVI/176/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr
XXXVIII/294/06 z dnia 14 września 2006 r., Nr XXIX/133/08 z dnia 19 grudnia 2008 r., Nr XXXI/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r., Nr XXXII/144/09 z dnia 24 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 Statutu Gminy Oleśnica dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) klubie – należy przez to rozumieć Klub Radnych Gminy Oleśnica.";
2) po Rozdziale 7 Statutu Gminy Oleśnica dodaje się Rozdział 7a w brzmieniu:

" Rozdział 7a Kluby Radnych

§ 96a. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej trzech radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
4. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech osób.
5. O wystąpieniu z klubu radny powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie przewodniczącego rady i przewodniczącego klubu.
§ 96b. 1. Utworzenie klubu należy zgłosić pisemnie przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia jego utworzenia.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu powinno zawierać:
1) nazwę klubu,
2) listę członków klubu z określeniem ich funkcji,
3) regulamin klubu.
3. Rozwiązanie klubu należy zgłosić pisemnie przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia jego rozwiązania.
§ 96c. Przedstawiciel klubu może prezentować stanowisko klubu we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.
§ 96d. 1. Działalność klubu nie jest finansowana z budżetu gminy.
2. Za udział w pracach klubu radnemu nie przysługuje dodatkowa dieta.
§ 96e. 1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Kluby mogą korzystać z wyznaczonych przez wójta pomieszczeń urzędu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-03-19 09:04:37
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl