Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / REGULAMINY

SOO.120.11.2012

ZARZĄDZENIE NR 11/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 czerwca 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Urząd funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności, związanej z wykonywaniem tych zadań.
2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi, który jest jednocześnie nieetatowym zastępcą wójta.”
2. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W czasie nieobecności wójta urzędem kieruje zastępca wójta.”
3. Załącznik Nr 2 – Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Urszula Szymańska 2012-07-19 12:45:40
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl