Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXIII/156/12  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / STATUTY

UCHWAŁA NR XXIII/156/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6 a, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLEŚNICY

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Oleśnica działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887);
5) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;
6) niniejszego statutu.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest gminną jednostką budżetową.

§ 3. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Oleśnica.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13, 56-400 Oleśnica.

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach zawartych w §1, jako zadania własne gminy, zadania zlecone Gminie oraz zadania realizowane na podstawie zawieranych porozumień z innymi podmiotami.

§ 6. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
2) pracę socjalną;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez organizację sportu, kultury,
turystyki i rekreacji.

Rozdział 3.
ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający przychody i rozchody według wymogów klasyfikacji budżetowej. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Wójt Gminy.
2. Środki na utrzymanie Ośrodka oraz realizację zadań własnych i zleconych pochodzą z budżetu Gminy i budżetu państwa.

Rozdział 4.
ORGANY JEDNOSTKI

§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje i zarządza Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.

§ 9. 1. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
2. Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do składania oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka, zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Wójta Gminy Oleśnica.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. Przy realizacji zadań, o których mowa w § 6, Ośrodek współpracuje z Wojewodą Dolnośląskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami zawodowymi, jednostkami oświatowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 11. 1. Statut Ośrodka jest nadawany w drodze uchwały Rady Gminy.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 12. Traci moc uchwała Rady Gminy Oleśnica Nr XXXIV/154/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-10-04 13:09:16
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl