Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/175/12


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / PODATKI

UCHWAŁA NR XXVI/175/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r.Nr 95, poz.613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 426 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 970 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1202 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1690 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 728 zł,
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1576 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2138 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/80/11 Rady Gminy Oleśnica z 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu z załącznikami.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Agnieszka Kembłowska 2012-12-04 11:33:28
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl