Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 190/XLIII/98  
1700
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA NR 190/XLIII/98
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 lutego 1998 r.
 
w  sprawie  ustalenia  ceny  sprzedaży  1 m3   wody z wodociągów wiejskich.

Na podstawie art. i 8 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jedn.tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z póżn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 151, poz.716)

Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§  1 .Ustala się cenę sprzedaży i m wody z wodociągów wiejski cli zlokalizowanych na terenie gminy Oleśnica w następujących wysokościach:
1) dla odbiorców indywidualnych -       1,00 zł
2) dla sfery produkcyjno-usługowej        -       2, 50 zł
3) dla pozostałych jednostek -       l,70 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr 137/XXXI/97 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 m  wody z wodociągów wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 lutego 1998 r.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-18 12:15:13
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl