Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 25/V/99


  
2200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA NR 25/V/99
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 stycznia 1999 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 m 3 wody z wodociągów wiejskich.

Na podstawie: art.18 usŁ2 pkt 8 oraz art 40 usŁ2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie terytorialnym (jedn. tekst Dz.U, z 1996r, Nr 13, poz.74 z póżn.zm.) 1 § 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 151, poz.716 zm. :Dz.U.Nr 132, poz.862.)

Rada Gminy  Oleśnica uchwała, co następuje:

§ 1.Ustala się cenę sprzedaży 1 m 3 wody z wodociągów wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Oleśnica w następujących wysokościach:
1) dla gospodarstw domowych -    1,15 zł
2) dla szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i ośrodków zdrowia   -   2,00 zł
3) dla pozostałych odbiorców -   3,00 zł

§  2. Traci moc uchwała Nr 190/XLIII/98 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży 1 m 2 wody z wodociągów wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpi w dniu 28 stycznia 1999 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszenia w Urzędzie Gminy Oleśnica.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-08-28 09:53:33
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl