Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 79/XIV/99


  
1800
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CENY

UCHWAŁA NR 79/XIV/99
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 sierpnia 1999 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.


Na podstawie art . 18 ,ust. 2 ,pkt . i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. w Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 7 4 z późn. zm. ) i art. 7 ust . 5 ustawy z 24 kwiet-nia 1997 r. o zwalczaniu cłiorób zakażnycłi zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.Nr 60, poz. 369 zm.Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz.668)

Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:


§ 1. Opłata  za  wystawianie  świadectwa  miejsca pochodzenia zwierząt ( koni , bydła, owiec, kóz i świń ) wynosi: 
1. 1,00 zł  za świadectwo jednostkowe
2. 3,00 zł za świadectwo zbiorcze od 2-ch do 10-ciu szt.
3. 5,00 zł za świadectwo zbiorcze powyżej 10 szt.


§ 2.   Traci moc uchwała   Nr 71/XI1/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia  22 czerwca 1999 r.


§ 3.  Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Oleśnica.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpi w dniu 30.08.1999 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-07 15:11:38
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl