Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr X/64/03


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt
UCHWAŁA NR X/64/03
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 i art. 19, pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje

§ 1.Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe.

§ 2.Ustala się opłatę administracyjną w następującej wysokości:
1) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica w granicach jednej geodezyjnej działki - 40,00 zł
2) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica w granicach jednej geodezyjnej działki - 80,00 zł.

§ 3.Pobór opłaty administracyjnej następuje z chwilą zgłoszenia czynności urzędowej, od której pobierana jest opłata.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.Traci moc uchwała Nr 5/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-06-03 23:01:13
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl