Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
zarządzenie nr 58/IV/03

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

ZRZĄDZENIE NR 58/IV/03
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 25 września 2003 r

w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2004.

Na podstawie art. 52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm) oraz §1 pkt 1 uchwały Nr 74/XIII/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.
Kierownicy referatów, jednostek budżetowych i dyrektor instytucji kultury, oraz dysponenci środków specjalnych opracowują projekty planów w szczegółowości, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.
Projekty planów należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634).

§ 3.
Materiały do projektu budżetu należy opracować w szczególności na podstawie:
1) stawek podatkowych, opłat i ceny obowiązujących w roku 2003, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku 2004,
2) przewidywanego stanu zatrudnienia w roku 2004 z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2004r,
3) prognozy cen i przewidywanej inflacji w roku 2004,
4) oraz innych wskaźników wynikających z prognoz makroekonomicznych .

§ 4.
1.W terminie do 24 października 2003 roku projekty planów przekazywane są skarbnikowi przez:
1) kierowników referatów i jednostek budżetowych na formularzach ustalonych w załącznikach nr 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.2 ;
2) dysponentów środków specjalnych, na formularzach ustalonych w załącznikach nr 3 ; 3.1 ; 3.2 ,
3)dyrektora instytucji kultury na formularzu ustalonym w załącznikach nr 4 .
2. Łącznie z formularzami, o których mowa w ust 1, należy przedstawić kalkulację i uzasadnienie do poszczególnych paragrafów w rozdziałach lub do pozycji.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2005-09-20 15:38:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl