Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr 234/XLI/01
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001

UCHWAŁA Nr 234/XLI/01
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 21 grudnia 2001 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2001.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 1996 r.Nr 13, poz.74 z późn.zm.)art.124 ust.1 pkt 1 i 2  z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2001 z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych , wojewódzkich i powiatowych  :

1.Zwiększa się dochody o kwotę 48.987,00 zł
w dziale:

- Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdz.90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,
§ 201 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 48.987,00 zł
          
R a z e m  zwiększa się dochody o kwotę 48.987,00 zł

2.Zwiększa się wydatki o kwotę 48.987,00 zł
w dziale :

- Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdz.90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 48.987,00 zł
w tym:
§ 4260-zakup energii 40.020,00 zł
§ 4270-zakup usług remontowych 8.967,00 zł                            

R a z e m  zwiększa się wydatki o kwotę 48.987,00 zł

§ 2. Budżet gminy na rok 2001 po zmianach :

D o c h o d y.................................12.867.235,00 zł
W y d a t k i.................................12.880.987,00 zł
D e f i c y t budżetu ............................13.752,00 zł

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2005-09-30 15:32:51
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl