Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/65/07

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XIV/65/07
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 listopada 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 i 2 oraz art.166 ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 227.541,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 672.459,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.1.Budżet gminy na rok 2007 po zmianach:

D o c h o d y  25.039.338,82zł
W y d a t k i  26.689.338,82zł
Deficyt budżetu 1.650.000,00zł

2.Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 819.231,55zł;
2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w wysokości 830.768,45zł.

§ 6.Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 5.

§ 7.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2007-12-01 11:56:14
Historia zmian
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2007-12-01 godzina 12:00:02
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl