Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/124/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XXVIII/124/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.Nr 121, poz.844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 370 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 845 zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1050 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1475 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
od 7 ton i poniżej 12 ton 630 zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 1375 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1865 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/196/05 Rady Gminy Oleśnica z 23 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009roku.

         Przewodniczący Rady
       (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 15:20:01
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 godzina 15:35:32
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-23 godzina 12:49:21
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-10 godzina 13:39:32
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-12-27 godzina 15:30:47
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl