Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/195/09

 


1101
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLI/195/09
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


       Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.Nr 121, poz.844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                            390 zł

   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                 888 zł 

   c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                       1100 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                             1548 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
od 7 ton i poniżej 12 ton                                                          662 zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
    a) mniejszej niż 30 miejsc                                                   1444 zł
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                    1958 zł


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/124/08 Rady Gminy Oleśnica z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2009-12-08 08:12:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl