Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/196/09
1011
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLI/196/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2005r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1)  od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/122/08 Rady Gminy Oleśnica z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2009-12-08 08:13:42
Historia zmian
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 10:57:16
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 11:21:35
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 11:21:53
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 11:25:11
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 13:22:03
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-10 godzina 13:35:39
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-10 godzina 13:38:09
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-10 godzina 13:44:41
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-16 godzina 14:28:33
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-16 godzina 12:19:27
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-16 godzina 13:18:19
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-16 godzina 15:21:00
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl