Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr LVI/274/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR LVI/274/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie: „Programu współpracy Gminy Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.). Po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr LV/265/10 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie",Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 "stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zobacz pełną treść aktu:


Przewodniczący Rady:
/-/Aleksanra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Siednienko Agnieszka 2010-11-16 13:22:30
Historia zmian
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-16 godzina 13:31:01
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-05-23 godzina 11:46:40
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-06-26 godzina 10:22:08
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl