Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr III/8/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

UCHWAŁA NR III/8/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 grudnia  2010 r.

w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Wójtowi Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy Oleśnica Marcinowi Kasinie miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne (teren gminy Oleśnica) w ilości 300 km od dnia 23 grudnia 2010 r.

§ 2. Do zawarcia umowy cywilno prawnej, stanowiącej podstawę zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, nie będącego własnością gminy, upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Zobacz elektroniczną wersję aktu.

Rozstrzygnigcie nadzorcze
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. l591 z poźniejszymi zmianami) Wojewoda Dolnośląski - Organ Nadzoru nad jednostkami samorzqdu terytorialnego stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 grudnia 2010 roku nr III/8/10 w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Wójtowi Gminy Oleśnica.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-01-07 14:47:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl