Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

SOO.0152-6/10

Zarządzenie Nr 6/10
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie Nr 180/10 w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Oleśnica i  sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa.


Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) i § 3, § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103),  zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 180/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Oleśnica i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów określonych i opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Wyodrębnienie i sklasyfikowanie wydatku strukturalnego dokonuje się na  dokumencie księgowym poprzez opatrzenie pieczęcią według wzoru:

Wydatek strukturalny
Obszar tematyczny: ...................
Kod z tematem priorytetowy: ……..
Kwota: ..............................................
Słownie: ............................................
Data: .................  Podpis: ..................

3. W przypadku, gdy dany wydatek nie stanowi wydatku strukturalnego dokument, o którym mowa w ust. 2, opatruje się pieczęcią według wzoru określonego w ust. 2 z negatywnym  oznaczeniem obszaru tematycznego i kodu z tematem priorytetowym oraz ze wskazaniem cyfry „0” w miejscu dotyczącym kwoty wydatku.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Warszawska Monika 2011-01-13 07:48:52
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl