Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

SOO.0152-4/10

ZARZĄDZENIE NR 4/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 po pkt. 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Radca Prawny przy znakowaniu spraw używa symbolu – RP.”.

2. Po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Do zadań Radcy Prawnego należy:

1) kompleksowa obsługa prawna oraz zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa referatów i komórek organizacyjnych urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

2) opracowywanie opinii prawnych, stanowisk i udzielanie wyjaśnień dla potrzeb referatów
i komórek organizacyjnych urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych;

3) reprezentowanie organów Gminy oraz Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych przed sądami, organami administracji publicznej i innymi organami oraz jednostkami;

4) opiniowanie projektów aktów prawnych, umów, pism oraz innych dokumentów pod względem prawnym i redakcyjnym;

5) informowanie referatów i komórek organizacyjnych urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych o zmianach przepisów prawa;

6) udział w negocjacjach warunków umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami,

7) opracowywanie informacji o bieżącym orzecznictwie sądów administracyjnych dla ustalenia zasad jednolitego stosowania prawa przez referaty i komórki organizacyjne urzędu gminy
oraz gminne jednostki organizacyjne;

8) pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych;

9) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy.”.

3. Załącznik Nr 1 – Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 2 – Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W Załączniku Nr 4 – Zasady podpisywania pism, w § 6 wyrażenie „kancelaria prawna”
oraz słowo „kancelaria” zastępuje się wyrażeniem „radca prawny”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Wójt
/-/ Marcik Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2011-01-24 15:29:20
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl