Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

SOO-0152/181/10

ZARZĄDZENIE Nr 181/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 lipca 2010 r.

zmieniające zarządzenie nr 207/IV/04 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Na podstawie art.1O ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w załączniku nr 5 „Dokumentacja systemów służących ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nim zapisów" w rozdziale 2 „Przechowywanie zbiorów" dodaje się § 7 w brzmieniu:

„§ 7. 1. Dowody księgowe związane z realizacją projektów finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przechowuje się w sposób i przez okres ściśle określony w umowie o dofinansowanie projektu zawartej przez Gminę Oleśnica z instytucją wdrażającą lub dawcą tych środków.
2. Dowody księgowe, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się dla każdego projektu z pozostałej
dokumentacji finansowo-księgowej i przechowuje w zakładowym archiwum w miejscu specjalnie do
tego wydzielonym.
3. Dowody księgowe, o których mowa w ust. 1, udostępnia się przez cały okres ich przechowywania
do wglądu właściwym osobom lub podmiotom w celu przeprowadzenia kontroli, o ile umowa na
dofinansowanie projektu tak stanowi i na zasadach w niej określonych."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania ze skutkiem od 1 stycznia 2010 r.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-02-10 10:43:07
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl