Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr X/71/03


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

Istnieje ujednolicony akt
UCHWAŁA NR X/71/03
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 listopada 2003 r

w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 ze zm.) i art.6b ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r.(Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 ze zm.) i art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz 1682 ze zm.) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarządza się na terenie Gminy Oleśnica pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.
Inkasentami podatków, o których mowa w § 1, są sołtysi sołectw wchodzący w skład Gminy Oleśnica.

§ 3.
1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości :

- 4% od kwoty pobranych podatków,
- 2 zł od 1wystawionego pokwitowania z kontokwitariusza zobowiązania pieniężnego.

2. Wypłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem na wskazany rachunek przez inkasenta do ostatniego dnia miesiąca, w którym inkasent dokonał wpłaty pobranych podatków.
§ 4.
Ustala się, że wpłata pobranych podatków przez inkasenta powinna nastąpić w ciągu dwóch dni po ostatnim dniu w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5.
Inkasent odpowiada za pobrane oraz niewpłacone w terminie należności.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 7.
Traci moc Uchwała Nr V/41/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-03-28 13:47:07
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl