Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
RGNIOS.019Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawę prawną nałożonego na organy administracji publicznej obowiązku udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku stanowi art. 19 – 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

Opłaty: 
Wysokośc opłat została uregulowania w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposób uiszczania opłat (Dz.U.114, poz.788), została określona wysokość opłat, które uiszcza się do kasy lub na rachunek bankowy danego organu administracji. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest :
bezpłatne -  gdy przekazanie informacji nastąpiło ustnie, lub gdy informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.
płatne - gdy informacji należało wyszukać, sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych lub gdy organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu opłacenia stawek za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii. Opłatę za przesyłkę uiszcza się przy jej odbiorze.

Termin załatwienia sprawy: 
Organ administracji jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Informacje o środowisku udostępniane są:

 1. bez wniosku - gdy nie jest konieczne wyszukanie informacji – odbywa się bezzwłocznie w formie ustnej,
 2. na pisemny wniosek:
  • gdy udostępnienie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych – odbywa się w dniu złożenia wniosku, pisemnie lub pocztą elektroniczną, o ile specyfika informacji na to pozwala,
  • gdy udostępnienie dotyczy informacji, które należy wyszukać - odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy, pisemnie lub pocztą elektroniczną, o ile specyfika informacji na to pozwala.

Wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaxu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu. We wniosku należy wskazać: dane wnioskodawcy, adres, oraz zakres wniosku (informacje, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).


Organ administracji może odmówić dostępu do informacji (w drodze decyzji) gdy:

 • dane są w trakcie opracowywania,
 • informacje przeznaczone są do wewnętrznego komunikowania,
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania,
 • wniosek sformułowany jest zbyt ogólnie.


Odmowa udostępnienia może także dotyczyć informacji stanowiących dane handlowe, zwłaszcza technologiczne podmiotu korzystającego ze środowiska, a ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną. Dany podmiot musi jednak zwrócić się do urzędu z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wyłączenie z udostępniania.

Ponadto nie udostępnia się informacji, gdy:

 • objęte są przepisami o ochronie informacji niejawnych, a tym samym oznaczone odpowiednią klauzulą,
 • naruszone byłyby przepisy o danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej,
 • informacja dotyczy spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnych lub karnym, a ich
 • ujawnienie mogłoby zakłócić postępowanie (informacje takie mogą być udostępnione po zakończeniu postępowania),
 • skutkiem ich udostępnienia byłoby naruszenie praw autorskich lub patentowych,
 • zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie o wyłączeniu ich z udostępnienia,
 • ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.


Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których fragment nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od deczyji odmawiającej udostęponie informacji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:
Wzór publicznie dostępnego wykazu danych został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).
Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy.

Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe podzielone są na następujące kategorie:

 1. wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego,
 2. decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne,
 3. polityki, strategie, plany lub programy oraz ich projekty,
 4. raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów, prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii,
 5. wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie nie jest obowiązkowe dotyczą:

 1. stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania,
 2. emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,
 3. wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury,
 4. działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,
 5. planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.
Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Dariusz Lewański 2007-07-04
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24