Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
SOO.038Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Informacja dotycząca zbiórek publicznych

Z dniem 18 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498). Ustawa wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek, których obsługa prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a publikacja zgłoszeń następować będzie na specjalnie utworzonym portalu internetowym (więcej na https://mac.gov.pl/zbiorki).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbórki i przedstawienia jej wyników. Zachowują również ważność warunki przeprowadzenia zbiórki określone w pouczeniu włącznie z koniecznością złożenia Wójtowi Gminy Oleśnica sprawozdania ze zbiórki.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

3. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych  (Dz. U. z 2014 r., poz. 833).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zawierający plan przeprowadzenia zbiórki, który powinien zawierać:

  • cel, na który maja być przeznaczone ofiary ze zbiórki publicznej,
  • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
  • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona,
  • sposób informowania o przeprowadzonejzbiórce publicznej,
  • przewidywaną liczbe osób, które wezmą udział w zbiórce publicznej,
  • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków,
  • imię i nazwisko oraz telefon osoby wyznaczonej do roboczych kontaktów ze strony organizatora zbiórki publicznej.

2. Statut organizacji (oryginał do wglądu).

3. Akt organizacyjny komitetu (oryginał), jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony.

4. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego organizacji (nie starszy niż 3 miesiące), oryginał do wglądu.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

82 zł. - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Oleśnica podany poniżej.

Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pozytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia - wyłącznie w związku z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną lub komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.

2. Cel zbiórki winien być zgodny ze statusem stowarzyszenia lub organizacji, bądź aktem organizacyjnym komitetu.

3. Wójt Gminy Oleśnica wydaje pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wyłącznie na terenie Gminy Oleśnica.

 

 

 

 

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Anna Barowicz - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Oleśnica
Akt organizacyjny komitetu powołanego w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej
Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Anna Barowicz 2014-09-24
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24