Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
SOO.041Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Podstawa prawna:

1. Art. 11(1) i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 21/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

a. 525 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

b. 525 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c. 2100 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustalona na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży wroku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a. 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.,

b. 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjatkiem piwa), jeżeli wartośc sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.,

c. 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważnośći, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek tut. Urzędu właściwego terytorialnie zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:

1. 17 zł. - za pełnomocnictwo

2. 17 zł. - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiebiorcy zaopatrujacemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych ,, odpowiedniego dowodu potwierdzajacego dokonanie opłaty".

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niz w ciągu miesiąca - od wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa sie w Kancelarii Urzędu Gminy w pok. Nr 1). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowiena stronie.

2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wydania zezwolenia (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pok. Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami Uchwały Nr 21/II/02 Rady Gminy Oleśnica z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica  i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4, 5 % do 18 % (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy.

Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych dotyczy zarówno lokalu jak i ogródka stanowiącego integralną część lokalu, jeżeli jest w nim również prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.

 

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Anna Barowicz - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Paulina Gieroń-Bojanowska - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018.
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Paweł Bojanowski 2014-12-16
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24