Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Gazyfikacja Gminy Oleśnica
2027-09-27 14:34:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Z inicjatywy Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny oraz Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica Tadeusza Kunaja, w dniu 19 września o godz. 18.00 w Restauracji Kryształowy Dwór w Spalicach, odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu (dalej PSG) z mieszkańcami Osiedla Boguszyce i miejscowości Spalice. Władze Gminy na niniejsze spotkanie zaprosiły również przedstawiciela reprezentującego sprzedawcę gazu tj. PGNiG SA Obrót Detaliczny (dalej PGNiG). W związku z tym,  spotkanie miało charakter dwu etapowy, z przekazaniem informacji przez przedstawicieli PSG i w następnej kolejności przez przedstawiciela PGNiG.

Spotkanie rozpoczęto od zrelacjonowania planów PSG  związanych z budową sieci gazowej w trzech sołectwach: Boguszyce, Osiedle Boguszyce, Spalice. Przedstawiciele PSG szczegółowo omówili techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektów zlokalizowanych  przy trasie zamodelowanej sieci gazowej w opracowanej Koncepcji gazyfikacji dla ww. miejscowości. PSG planuje rozpoczęcie inwestycji od opracowania dokumentacji projektowej dla etapu I, obejmującego zakres głównego gazociągu zasilającego i sieci rozdzielczej w miejscowościach: Spalice i Boguszyce. Warunkiem rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej będą zawarte z Klientami  umowy o przyłączenie do sieci gazowej, w tym umowa z Kluczowym Klientem, którego obiekt zlokalizowany jest w Boguszycach.

Każdy zainteresowany mieszkaniec Boguszyc, Osiedla Boguszyc i Spalic może pobrać jak również złożyć wypełniony wniosek u sołtysa oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica. Za pośrednictwem Urzędu zebrane wnioski zostaną przekazane do PSG.

Ustalono, że od października do końca listopada br. w każdą środę od godz. 12:00 do godz. 15:45 w Urzędzie Gminy Oleśnica będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny PGNiG, w którym będzie można uzyskać informację dotyczące m.in. wszelkich aspektów zastosowania gazu ziemnego do celów grzewczych, czy też uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Oleśnica mają możliwość wypełnienia ankiet na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania w celu ograniczenia niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego  w związku z „Programem Priorytetowym Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”. Ankieta ma na celu rozpoznanie i zdiagnozowanie potrzeb naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła. Termin składania ankiet upływa 10 października 2017 r.

Czytaj
Punkt konsultacyjny PGNiG w Urzędzie Gminy Oleśnica
2027-09-21 14:16:49, opublikował: Bojanowski Paweł

I N F O R M A C J A

W związku z planowaną budową sieci gazowej w sołectwach:
Boguszyce, Osiedle Boguszyce, Spalice,
od października do końca listopada br. w każdą środę
od godz. 12:00 do godz. 15:45 w Urzędzie Gminy Oleśnica w sali nr 18

będzie funkcjonował Punkt Konsultacyjny PGNiG,
w którym będzie można uzyskać informacje dotyczące
m.in. wszelkich aspektów zastosowania gazu ziemnego do celów
grzewczych, czy też uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o określenie
warunków przyłączenia do sieci.

Czytaj
Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Oleśnica.
2017-10-20 13:05:35, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że XXXVI sesja Rady Gminy Oleśnica VII kadencji, która dotyczyć będzie funkcjonowania gminnych placówek oświatowych odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 15.00  /czwartek/ w sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24.

Czytaj
Wykłada się do publicznego wglądu projekt zmiany studium gminy Oleśnica w obrębie Dąbrowa i Jenkowice
2017-10-19 08:09:47, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Ogłoszenie konkursu na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej w Ligocie Małej
2017-10-18 10:41:29, opublikował: Koreń Katarzyna

Ogłoszenie konkursu na stanowisko: Główny księgowy w Szkole Podstawowej w Ligocie Małej

OGŁOSZENIE
 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
Ligota Mała 18.10.2017 r.
Ligota Mała 15
56-400 Oleśnica
 

 Ogłasza konkurs na stanowisko:  
 

Główny księgowy

Liczba i wymiar etatu: ½  (20 godzin tygodniowo)
 
1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie uprawnień głównego księgowego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości,
- posiadanie przynajmniej 3-letniej praktyki na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,
- znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów samorządowych,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów i finansowania zadań wynikających z kompetencji szkoły publicznej,
- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet),
- znajomość obsługi programów obsługujących księgowość oświatową,
- znajomość systemu bankowości elektronicznej,
- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
- znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- znajomość prawa z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
- znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON.
 
2. Wymagania dodatkowe.
- cechy osobowościowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolności analityczne, rzetelność, komunikatywność,
- wysoka kultura osobista,
- dodatkowym atutem będzie posiadanie praktyki na stanowisku księgowego w szkole oraz referencje.
 
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,
- przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów
i wydatków oraz jego zmian,
- prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- obsługa dodatkowych projektów realizowanych przez szkołę wraz ze składaniem sprawozdań merytorycznych dla jednostek nadrzędnych,
- sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków i dochodów w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- prowadzenie spraw i dokumentacji ubezpieczenia pracowników,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących księgowości,
- sporządzanie planów i sprawozdań według obowiązujących przepisów.
 
4. Odpowiedzialność pracownika:
- za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
- za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej,
- za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca przy komputerze do 4 godzin,
- praca administracyjno – biurowa,
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
- miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica.
 
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
 
 
6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym
w terminie do 27 października 2017 r. do godz. 09:00 na adres:
 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica
z dopiskiem Oferta pracy – główny księgowy
 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu do szkoły, nie datę nadania. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na wskazany adres e – mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 314 02 30
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz tablicy informacyjnej szkoły.
Konkurs może zostać odwołany bez podawania przyczyny.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
Anna Klimkowska

 

Czytaj
Dolnośląskie Małe Granty - nabór wniosków
2017-10-11 10:07:51, opublikował: Rzeźnik Marcin

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator programu Dolnośląskie Małe Granty ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych, na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj
Ankieta dla mieszkańców Gminy Oleśnica dot. Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.
2017-10-11 09:48:51, opublikował: Rzeźnik Marcin

Ankieta dla mieszkańców Gminy Oleśnica dot. Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

Czytaj
Wszystkich: 1274, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24