Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZapytanie ofertowe OP.1.2020 (dotyczy zamówienia wydruku i dostawy kuriera gminnego)
2020-01-17 12:14:10, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Zapytanie ofertowe OP.1.2020 (dotyczy zamówienia wydruku i dostawy kuriera gminnego)

Urząd Gminy Oleśnica                                                              Oleśnica, dnia 17.02.2020 r.
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 23
fax 71 314 02 04
rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl


Zapytanie ofertowe OP.1.2020 (dotyczy zamówienia wydruku i dostawy kuriera gminnego)


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku 4 numerów Kuriera Gminnego (jedno wydanie na kwartał) z dostawą do siedziby Zamawiającego.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- format: 289 x 390 mm
- papier:  gramatura 45 g/m2
- druk offsetowy typu Coldset
- papier gazetowy standard
- liniatura 100 lpi
- przyrost punktu rastrowego – 26%
- podkład pomiarowy biały
- przestrzeń kolorystyczna CMYK
- profile ICC zgodnie z normą ISO – newspaper26v4
- 16 stron
- skład oraz projekt graficzny
- nakład: 3000 szt.
3.W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz graficznych JPG lub PDF. Materiały (pliki tekstowe oraz zdjęcia, rysunki lub inne grafiki) do każdego numeru Kuriera Zamawiający będzie dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty wskazany przez Wykonawcę) lub serwera FTP Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przesłania Zamawiającemu projektu układu graficznego każdego numeru Kuriera w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania materiałów od Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w zakresie składu graficznego, jak i korekty tekstowej i graficznej projektu Kuriera. W przypadku, gdy konieczne okaże się naniesienie poprawek, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naniesienia i przesłania poprawionego projektu w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego. Naruszenie ww. czasookresów (zarówno w zakresie przesłania projektu układu graficznego, jak i naniesienia poprawek, o których mowa w zdaniu powyżej) skutkować będzie możliwością zastosowania przez Zamawiającego kar umownych, a w przypadku wielokrotnego naruszenia wspomnianych terminów – możliwością rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Przed dokonaniem wydruku każdego numeru niezbędne będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego ostatecznego projektu Kuriera przygotowanego przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną, elektroniczną wersję czasopisma  w formacie .pdf w celu zatwierdzenia gotowego materiału do druku. Wykonawca dostarczy na swój koszt do siedziby Zamawiającego i w godzinach jego urzędowania cały nakład wydrukowanego Kuriera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania elektronicznej wersji ostatecznego projektu każdego numeru Kuriera w celach promocyjnych i informacyjnych, w szczególności poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej oraz w innych publikacjach elektronicznych (przeniesienie autorskich praw majątkowych – pola eksploatacji wskazane w umowie).
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: jedno wydanie na kwartał, licząc od 02.2020 r.
2.Ostatnie numer Kuriera zostanie zrealizowany nie później niż  do 04.12.2020 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl do dnia 27.01.2020 r. do godz. 15.00
2.Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1.Dodatkowych informacji udziela Rafał Zahorski pod numerem telefonu 71 314 02 23
oraz adresem email: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl
2.Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3.Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24