Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla części obrębu Spalice w gminie Oleśnica
2022-06-21 11:46:38, opublikował: Ogrodnik Mariusz

RN.6721.8.2.2022

OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 22 czerwca 2022 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalice w gminie Oleśnica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1029) ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica uchwały Nr XLIV/351/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalice w gminie Oleśnica.
Zmiana dotyczy części obszaru objętego planem, położonego na północ od ul. Warszawskiej, z wyłączeniem terenów objętych wcześniejszymi zmianami planu: uchwałą Nr XII/66/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 września 2015 r. i uchwałą Nr XXXVI/244/17 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 października 2017 r.
Celem zmiany planu jest doprecyzowanie ustaleń planu określających sposób zagospodarowania i zabudowy terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, stosownie do polityki przestrzennej wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@olesnica.wroc.pl - w terminie do dnia 14 lipca 2022 r.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz określenie obszaru którego wniosek dotyczy.


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Oleśnica, Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Agata Janiszewska-Skowron, Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, adres e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia aktu planistycznego na podstawie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Składając wniosek jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej