Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 250/2 położonej we wsi Krzeczyn.
2023-05-10 11:42:42, opublikował: Zaręba Łukasz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzeczyn

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość nieruchomości netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Krzeczyn

250/2

4,0126

U/1 – tereny zabudowy usługowej.

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych.

865.482,00

900.000,00

90.000,00

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Krzeczyn, w odległości około 5,5 km od centrum miasta Oleśnica. Dostępność komunikacyjna dobra: droga przy działce asfaltowa – jest to droga powiatowa. Przy działce złącze kablowe energii elektrycznej.

Działka położona w sąsiedztwie lasów oraz użytków rolnych. Od południowej strony działka graniczy z rzeką Świerzną. Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Na terenie działki niewielka ilość samosiejek drzew i krzewów – bez wartości użytkowej.

Zapis w rejestrze gruntów: RIVb – 0,2045 ha, ŁIV – 3,1117 ha, ŁV – 0,5214 ha, W-ŁIV – 0,0870 ha, W-ŁV – 0,0880 ha.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej WR1E/00092431/5.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2023 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 06.07.2023 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) upłynął dnia 03.05.2023 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 10.05.2023 r. do 12.07.2023 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/ i http://olesnica.wroc.pl/news.php


Wójt
 (-) Marcin Kasina