Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 343 dzień roku
do końca pozostało 22 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[12] Wyjaśnienia[1] Protesty[0] Wynik[1]
Wynik

Ogłoszenie nr 51363 - 2017 z dnia 2017-03-24 r. Oleśnica: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Oleśnica OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Projekt Trampolina wiedzy realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego nr RPDS.10.02.02-02-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 348795 - 2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 353330-2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, krajowy numer identyfikacyjny 931934791, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. +48713140200, faks +48713140204, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl Adres strony internetowej (URL): http://olesnica.wroc.pl/przetargi.php I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Oleśnica Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.13.2016 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica, powiat oleśnicki tj. Szkoła Podstawowa w Smolnej, Szkoła Podstawowa we Wszechświętem, Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej, Szkoła Podstawowa w Sokołowicach, Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica; oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; b) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla każdej pracowni w danej szkole – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 2. 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części: Tak II.5) Główny Kod CPV: 39162000-5 Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 38000000-5, 39162100-6, 39180000-7, 51540000-9, 48190000-6, 33696300-8, 38000000-5, 22114300-5, 37524100-8 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1: Globusy, mapy (zgodnie z tabelą nr 1 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT6475.73 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Educarium Sp. z o.o. , anna.muller@educarium.pl, Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 , Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 7637.70 Oferta z najniższą ceną/kosztem 4740.00 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7637.70 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2:Modele (zgodnie z tabelą nr 2 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/01/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT3554.87 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert4 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nowa Szkoła Sp. z o.o., przetargi@nowaszkola.com, ul. POW 25, 90-248, Łódź, kraj/woj. łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 4360.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 4360.00 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5516.10 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie 3: Odczynniki chemiczne (zgodnie z tabelą nr 3 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT1631.90 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert2 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Educarium Sp. z o.o., anna.muller@educarium.pl, Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 , Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 2007.24 Oferta z najniższą ceną/kosztem 2007.24 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2007.24 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie 4: Plansze edukacyjne (zgodnie z tabelą nr 4 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT3002.70 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Educarium Sp. z o.o. , anna.muller@educarium.pl, Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 , Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 3647.54 Oferta z najniższą ceną/kosztem 2755.00 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3647.54 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zadanie 5: Pomoce dydaktyczne matematyka (zgodnie z tabelą nr 5 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT6801.43 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Educarium Sp. z o.o. , anna.muller@educarium.pl, Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 , Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 8046.44 Oferta z najniższą ceną/kosztem 5380.00 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8046.44 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zadanie 6: Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych (zgodnie z tabelą nr 6 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT5682.19 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Educarium Sp. z o.o. , anna.muller@educarium.pl, Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 , Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 6989.10 Oferta z najniższą ceną/kosztem 6760.00 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6989.10 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Zadanie 7: Przewodniki, atlasy (zgodnie z tabelą nr 7 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT3528.57 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert2 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nowa Szkoła Sp. z o.o., przetargi@nowaszkola.com, ul. POW 25, 90-248, Łódź, kraj/woj. łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 3705 Oferta z najniższą ceną/kosztem 3705 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3705 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Zadanie 8: Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń (zgodnie z tabelą nr 8 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT20601.14 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert4 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Educarium Sp. z o.o. , anna.muller@educarium.pl, Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 , Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 25024.53 Oferta z najniższą ceną/kosztem 25024.53 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27600 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Zadanie 9: Przyrządy i urządzenia do obserwacji (zgodnie z tabelą nr 9 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert5 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Educarium Sp. z o.o. , anna.muller@educarium.pl, Ul. Grunwaldzka 207, 85-451 , Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 6254.26 Oferta z najniższą ceną/kosztem 6254.26 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12587.04 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Zadanie 10: Sprzęt laboratoryjny (zgodnie z tabelą nr 10 w zał. nr 1) Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/01/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT8578.59 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert4 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nowa Szkoła Sp. z o.o., przetargi@nowaszkola.com, ul. POW 25, 90-248, Łódź , kraj/woj. łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 10530.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 7706.95 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12072.75 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Zadanie 11: Sprzęt ochronny i pomocniczy(zgodnie z tabelą nr 11 w zał. nr 1). Postępowanie/część zostało unieważnione nie Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2017 IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT2734.42 WalutaPLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert3 w tym Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nowa Szkoła Sp. z o.o., przetargi@nowaszkola.com, ul. POW 25, 90-248, Łódź, kraj/woj. łódzkie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 3360.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 3360.00 > Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5207.31 Waluta: IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urzędu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
Do odczytania załączniów można użyć darmowych programów znajdujących się tutaj
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24