Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 345 dzień roku
do końca pozostało 20 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2017-05-19 12:01:34
Opublikował - Fluder Mariola 2017-05-19 12:09:05
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-05-24 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia , 19.05.2017 r. RGNiOŚ.7031.12. 2017 OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017 I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl NIP: 911-17-77-943 II. Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 101 ze zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje : Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest, b) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, c) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu), d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, e) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, f) przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie również: 1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia robót tj. do dnia 10.06.2017 r. ; 2) dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ; 3) przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest – 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz. , w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4; 4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy; 5) załączenia do kart przekazania odpadów wykazu posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów; 6) dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania; 7) usuwania z nieruchomości wyrobów azbestowych w dniu ich zdejmowania; 8) zapewnienia każdorazowo przedstawicielowi Zamawiającego , uczestnictwa w dokonywaniu odbioru usuniętych wyrobów azbestowych, a w szczególności przy dokonywaniu ważenia odpadów azbestowych w godzinach 9.00- 15.00. 3. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica wynosi ok. 102 Mg ze nieruchomości w 19 miejscowości , : – zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości wg ustalonego harmonogramu ; – podana ilości wyrobów zawierających azbest jest wielkością orientacyjną i ma charakter informacyjny; – Wykonawcy względem Zamawiającego nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów – Wymagania pozostałe : Zamawiający wymaga by Wykonawca: 1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824); 2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia; 3) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, które posiadają świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu od 1 Mg; 4) na etapie realizacji zamówienia wykorzystywał środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie; 5) usuwał wyroby azbestowe z terenu nieruchomości w dniu ich zdejmowania ; 4. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 90650000-8 IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia . V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 2) oświadczenie zał. Nr 2 3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3 4) polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty . 5) zezwolenie na transport wydanym w formie decyzji administracyjnej, Starosty właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach: 170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest, 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie obowiązującymi przepisami;, 6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 15.07.2017 r. VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – najniższe ceny jednostkowe VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Usuwanie wyrobów azbestowych –Gmina Oleśnica 2017 ": oraz nazwą i adresem składającego ofertę. IX. Inne informacje: 1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać tel. 071/ 31402003 lub 607695888 – Mariola Fluder . 2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail : urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl. Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica. 4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. Kierownik Referatu Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska /-/ Mariola Fluder W załączeniu: 1) wzór formularza oferty- zał. nr 1 2) oświadczenie – zał . Nr 2 3) projekt umowy – zał. nr 3 Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24