Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 345 dzień roku
do końca pozostało 20 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu RENAULT Espace TD MR'91
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Rachwał Ewa 2011-12-14 11:52:31
Opublikował - Rachwał Ewa 2011-12-14 12:01:27
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2011-12-21 15:45:00 Status : nierozstrzygnięty

                     Oleśnica, dnia 14 grudnia 2011 r.

Nr RGNiOŚ.Sam.-1.2011

przedmiot przetargu

 

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu
RENAULT Espace TD MR'91

 Działając na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)oraz art.701 – 704 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż  pojazdu  RENAULT Espace TD MR'91 Rok prod.: 1997

Warunki udziału w przetargu ofertowym
1. Sprzedawca: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica
2. Przedmiot sprzedaży: 
  - pojazd marki:  RENAULT Espace TD MR'91
  - nr rejestracyjny: DOL X898
  - rok produkcji: 1997
  - kolor lakieru: ciemnozielony
  - rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
  - pojemność : 2188 ccm
  - stan licznika: 450000 km
  - rodzaj nadwozia: van 5 drzwiowy 
3. Wyposażenie pojazdu: ABS, fotlele przednie obracane, fotele przesuwane w II rzędzie 3 szt., immobilizer, klimatyzacja, kolumna kierwonicy regulowana, lakier metalizowany, lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr., osłona częsci bagażowej, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, radioodtwarzacz, relingi dachowe, skrzynia biegów manualna 5-stopniowa, szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana, szyby przednie regulowane elektr., światła p/mgielne przednie, światła z regulacją konta pochylenia, tapicerka tekstylna, wspomaganie układu kierowniczego, zderzaki w klolorze nadwozia, żaluzja p/słoneczna szyby tylnej regul. mech.
4. Stan techniczny pojazdu: silnik niesprawny wymaga NG; układ zasilania, pompa wtryskowa, wtryskiwacze niesprawne, konieczna wymiana; poszczególne elementy oblachowania nadwozia oraz nadproża po stronie lewej i prawej skorodowane; drzwi tylne pęknięte, odkształcone, wnętrze pojazdu zabrudzone.
5. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica, przesłać pocztą na adres Urzędu lub faxem na nr tel.  71 314 02 04 w terminie do 21.12.2011 r. do godz. 15.45. z napisem „Przetarg na sprzedaż pojazdu RENAULT Espace”.  Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
6.  Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7.  Minimalna  cena  wynosi : 900 zł brutto.
8.  Samochód można oglądać w miejscowości Boguszyce, gmina Oleśnica.
9.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną .
10.  Warunki umowy zostały określone w zał. nr 2 do ogłoszenia.
11. Wszelkich  informacji udziela p.Ewa Rachwał - Kierownik Referatu RGNiOŚ pod nr telefonu: (71) 314 02 22.

Wójt                   
/-/ Marcin Kasina

 

Pliki do pobrania:
1. Treść przetargu
2. Zdjęcia

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Kupującego)

...........................................................

(miejscowość i data)


FORMULARZ OFERTY


Odpowiadając na ogłoszenie z dnia 14 grudnia 2011 r. o przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdu RENAULT Espace TD MR'91 Rok prod.: 1997 poj. 2188 ccm, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składamy ofertę.


1. Oferujemy cenę ofertową:

brutto: ...................................................(słownie ........................................................................)

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT.

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wpłacenia zaoferowanej ceny przed wyznaczonym terminem podpisania umowy zgodnej ze wzorem jak w zał. nr 2 do ogłoszenia.

3. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Urząd Gminy Oleśnica

86 9584 0008 2001 0000 0954 0001

lub w kasie Urzędu Gminy Oleśnica.


4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i warunkami udziału w przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (jeśli dotyczy).

Załączniki:

.................................................

.................................................

zał nr 2 do ogłoszenia

wzór
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
nr .... z dnia...........

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu dot. sprzedaży pojazdu
RENAULT Espace TD MR'91 Rok prod.: 1997 poj. 2188 ccm, ogłoszonego w dniu 14 grdunia 2011 r., w Oleśnicy pomiędzy:

Gminą Oleśnica, ul. 11 Listopada 24; 56-400 Oleśnica
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – ..................................................
zwaną dalej Sprzedawcą,
a
......................................

reprezentowanym przez:
............................................

zwanym dalej Kupującym,
o treści następującej:


§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka/model..........................................................................................................................................

nr nadwozia...........................................................................................................................................

rok produkcji.........................................................................................................................................

nr silnika ..............................................................................................................................................

nr rejestracyjny......................................................................................................................................

§ 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.


§ 3

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................................................brutto

słownie .....................................................................................................zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1).

2. Kupujący oświadcza, że dokonał wpłaty całości ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj.: Urzędu Gminy Oleśnica nr

86 9584 0008 2001 0000 0954 0001

3. Sprzedawca zobowiązuje się do wystawienia Kupującemu faktury VAT w terminie 14 dni od daty zawarcie niniejszej umowy.

§ 4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w paragrafie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w ust. 3 niniejszej umowy.

§ 5


Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.


§ 6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.


§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.


§ 8

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY                                                                     SPRZEDAJĄCY

 

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24