Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Styczeń 2020:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 31

Dziś mamy 25 dzień roku
do końca pozostało 341 dni
Znak zodiaku:Wodnik
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego o DMC. min 16 ton z nową zabudową śmieciarki 16 m3 przystosowanych do [...]
Ogłoszenie Dokumenty[8] Wyjaśnienia[4] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2017-02-07 10:48:35
Opublikował - Fluder Mariola 2017-02-07 11:02:44
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-02-15 13:00:00 Status : otwarty
Ogłoszenie o zamówieniu
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o
Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica, Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Krzysiek, Malwina Smolak
Tel.: +48 71 314 15 62
E-mail: sekretariat@gpkolesnica.pl
Faks: +48 71 314 2379
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gpkolesnica.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego o
DMC. min 16 ton z nową zabudową śmieciarki 16 m3 przystosowanych do przewozu
odpadów komunalnych
II.2.1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
pojazdu ciężarowego o DMC. min 16 ton, z zabudową śmieciarki przystosowanych do
przewozu odpadów o pojemności 16 m3.
II.3.1) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmawiający dołącza do SIWZ.
II.4.1) Kryteria udzielenia zamówienia.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy pojazdów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 70
II. 5.1 Informacja o konieczności wpłaty wadium: nie ma wadium.
II.6.1) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie
jednej dostawy o podobnym charakterze, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
SIWZ) o wartości co najmniej 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00 groszy) lub
jej równowartości w innej walucie. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów
zawierających dane w innej walucie niż polska (PLN) zamawiający jako kurs przeliczeniowy
przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych (średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym NBP).
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału
Data: 22.02.2017r
Czas lokalny: 13:00
IV.2.1) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3.1) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2017
Czas lokalny: 13.30
Miejsce:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica
VI.4,1) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Niezwłocznie
VI.4.2) Podpisanie umowy
Niezwłocznie
Prezes Zarządu
/-/ Jarosław Polański
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24