Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 345 dzień roku
do końca pozostało 20 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego o DMC. min 16 ton z nową zabudową śmieciarki 16 m3 przystosowanych do [...]
Ogłoszenie Dokumenty[8] Wyjaśnienia[4] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2017-02-07 10:48:35
Opublikował - Fluder Mariola 2017-02-07 11:02:44
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-02-15 13:00:00 Status : otwarty
Ogłoszenie o zamówieniu
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o
Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica, Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Krzysiek, Malwina Smolak
Tel.: +48 71 314 15 62
E-mail: sekretariat@gpkolesnica.pl
Faks: +48 71 314 2379
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gpkolesnica.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu ciężarowego o
DMC. min 16 ton z nową zabudową śmieciarki 16 m3 przystosowanych do przewozu
odpadów komunalnych
II.2.1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
pojazdu ciężarowego o DMC. min 16 ton, z zabudową śmieciarki przystosowanych do
przewozu odpadów o pojemności 16 m3.
II.3.1) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zmawiający dołącza do SIWZ.
II.4.1) Kryteria udzielenia zamówienia.
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy pojazdów / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 70
II. 5.1 Informacja o konieczności wpłaty wadium: nie ma wadium.
II.6.1) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie
jednej dostawy o podobnym charakterze, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
SIWZ) o wartości co najmniej 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00 groszy) lub
jej równowartości w innej walucie. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów
zawierających dane w innej walucie niż polska (PLN) zamawiający jako kurs przeliczeniowy
przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych (średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym NBP).
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału
Data: 22.02.2017r
Czas lokalny: 13:00
IV.2.1) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3.1) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/02/2017
Czas lokalny: 13.30
Miejsce:
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Boguszyce 118a, 56-400 Oleśnica
VI.4,1) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Niezwłocznie
VI.4.2) Podpisanie umowy
Niezwłocznie
Prezes Zarządu
/-/ Jarosław Polański
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24